Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan

Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan

Vandaag trok het Vlaams Belang alle registers open op de eerste nationale meeting na het drama van 22 maart. Onder de noemer 'Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan' wil de partij haar immigratie- en islamkritische boodschap tot in de Wetstraat laten weerklinken.

De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidde dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een (pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt.

De grondoorzaken: massa- immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid blijven zo goed als onaangeroerd. Het Vlaams Belang lanceert in deze context het begrip 'uitburgering'. Wie terreurdaden pleegt, terroristen verheerlijkt of ermee sympathiseert zet zichzelf per definitie buiten de samenleving. Deze zelfgekozen exclusie dient door de wetgever te worden geformaliseerd door hen de nationaliteit te ontnemen op basis van artikel 23 van het nationaliteitswetboek. De beperking van denationalisatie voor zij die beschikken over de dubbele nationaliteit dient te worden opgeheven. Verder wil de partij - naar Hongaars voorbeeld Ė een totale immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, een doorgedreven uitwijzingsbeleid voor illegalen en criminele vreemdelingen en de invoering van permanente grenscontroles.

De partij legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. Volgens het Vlaams Belang laat de Vlaming zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. Dat jihadistische ideeŽn steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft immers veel te maken met de verwatering en aantasting van ons eigen normen- en waardenkader. Hierdoor wordt de deur opengezet voor de vestiging van andere waardenkaders die conflicterend zijn met de onze. Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.

Met een salvo aan wetsvoorstellen en een grootscheepse landelijke campagne geeft de partij de politieke aanzet om het roer om te slaan. De Vlaams-nationale partij legt hiertoe een beleidsraket van tientallen actiepunten op tafel. De voorstellen zijn verdeeld in drie beleidswerven:

1. De-islamisering: de voedingsbodem droogleggen

 • Uitburgering, denationalisatie en remigratie van geradicaliseerde moslims organiseren
 • De erkenning van de islam en de daarmee samenhangende subsidiŽring ervan intrekken
 • MoskeeŽn onder permanent toezicht plaatsen
 • Prediking in moskeeŽn respectievelijk in het Nederlands en het Frans opleggen
 • Extremistische moskeeŽn sluiten en shariapredikers bestraffen, het land uitwijzen en desgevallend de nationaliteit ontnemen
 • Jihadistische propaganda bannen en islamitische haatwebsites- en zenders uit de ether halen.
 • Buitenlandse financiering van de islam in dit land droogleggen
 • Het islamonderricht in de Vlaamse scholen afschaffen
 • Een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • De invoering van permanente grenscontroles
 • Het bekomen van de nationaliteit bemoeilijken

2. Terugslaan

 • Opsporingsdiensten meer wettelijke mogelijkheden bieden en van islamitische terreurbestrijding een topprioriteit maken.
 • Meer middelen en manschappen voor politie- en veiligheidsdiensten.
 • Betere samenwerking, gegevensuitwisseling en -doorstroming met buitenlandse veiligheidsdiensten
 • Alle door de staatsveiligheid gekende moslimextremisten preventief opsluiting bij acute dreiging.
 • Oprichting van een centrale identificatiedienst voor vreemdelingen.
 • Gecentraliseerd registratiesysteem waarbij de nationaliteit, de afkomst en de culturele achtergrond van daders wordt opgenomen.
 • Jihadstrijders en hun handlangers bestraffen, desgevallend de Belgische nationaliteit ontnemen en uitwijzen.
 • De wet op de vervroegde invrijheidsstelling afschaffen

3. Weerbaar burgerschap

 • Onze Westerse leidcultuur centraal stellen en afdwingen in ŗlle beleidsdomeinen
 • Personen met de dubbele nationaliteit (niet-EU) uit regeringsfuncties en openbare gezagsfuncties uitsluiten.
 • Dragen van extremistische symbolen in overheidsdienst verbieden
 • Bindende loyauteitsverklaring voor nieuwkomers. Inbreuken dienen te worden gesanctioneerd met denationalisatie en uitwijzing.
 • Oprichting van een centraal meldpunt voor islamextremisme gekoppeld aan een meldingsplicht van islamradicalisering voor ambtenaren.
 • De invoering van een vrijwillige legerdienst.
 • De in de eindtermen opgenomen burgerzin herijken aan de Westerse, democratische en Vlaamse leidcultuur.

Klik hier voor het nationaal pamflet en de toespraken.


#TomVanGrieken  #BarbaraPas  #FilipDewinter  #AnkeVandermeersch
vlaamsbelang . nieuws . 30 april 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Wie niet blindelings de politieke correctheid volgt, is hier per definitie polariserend en een fascist.

Mia Doornaert

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief