Persberichten
woensdag, 13 mei 2020

Covid-19 laat indruk na bij federale overheidsdiensten: “Telewerk werkt”

Uit statistische gegevens, opgevraagd door senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) bij de minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR), blijkt dat federale overheidsdiensten waar telewerk tijdens de coronacrisis algemeen werd toegepast, beter gespaard bleven van dit virus dan de FOD’s waar slechts gedeeltelijk van thuiswerk gebruik werd gemaakt.

Naar aanleiding van de coronacrisis legde de overheid de bedrijven en instellingen zoveel mogelijk thuiswerken op. Wat haar eigen diensten betreft, blijkt deze maatregel evenwel niet overal met evenveel ijver te zijn opgevolgd. In een aantal FOD’s werden de ambtenaren voor bijna 100 procent - al dan niet deeltijds - op thuiswerk gezet. Dat was onder meer het geval voor de FOD’s Sociale Zekerheid, Buitenlandse Zaken, Economie, Werk, Volksgezondheid en de POD Wetenschapsbeleid. In enkele andere FOD’s waren daarentegen nog heel wat ambtenaren die permanent naar hun kantoor moesten blijven gaan. Het betreft vooral het ministerie van Landsverdediging (64,5 procent kantoorwerk), de FOD Binnenlandse Zaken (37,8 procent kantoorwerk) en het centraal bestuur van de FOD Justitie (22,2 procent kantoorwerk).

D’haeseleer: “Werd binnen bepaalde departementen wel altijd voldoende zorgvuldig gehandeld in het toepassen van thuiswerk?”

Een merkwaardige, maar geen verrassende vaststelling daarbij is dat FOD’s waar telewerk het meest werd toegepast doorgaans beter gespaard bleven van het Covid-19-virus. Waar kantoorwerk nog op grotere schaal werd toegepast, was de uitval van ambtenaren door het coronavirus daarentegen in de regel een stuk groter.

Volgens Guy D’haeseleer kan men dan ook vraagtekens plaatsen bij de handelwijze in deze laatste FOD’s. “Ik kan aannemen dat voor een aantal kritieke functies thuiswerk niet of niet altijd mogelijk is”, meent D’haeseleer. “Maar ik vraag mij toch af of binnen bepaalde departementen wel altijd voldoende zorgvuldig gehandeld is in het toepassen van thuiswerk. Waarom zijn er anders zulke grote verschillen tussen bepaalde FOD’s? Ik denk dat de bevoegde ministers hun ambtenaren daarover toch een goed antwoord schuldig zijn, want de gevolgen ervan voor hun gezondheid zijn niet te minimaliseren.”
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/thuiswerk-vlaamse-overheid-verviervoudigd-voortrekkersrol-innemen-na-coronacrisis/