Nieuws
donderdag, 20 okt 2022

Duurzame en efficiënte inzet van Vlaamse centrale toetsen broodnodig voor onze onderwijskwaliteit

Het Vlaams Belang is het niet eens met de bezwaren van de Vlor over de invoering van centrale toetsen. “De vrijheid van onderwijs mag geen excuus zijn om niets te hoeven doen aan de daling van het onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “De centrale toetsen zijn hoognodig, maar moeten wel efficiënt geïmplementeerd worden.”

In het onderwijsbeleid heerst er heel wat commotie naar aanleiding van een scherp negatief advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over het voorontwerp van decreet dat de invoering van Vlaamse centrale toetsen in ons onderwijs regelt. De Vlaamse regering en vooral N-VA-onderwijsminister Ben Weyts wil de Vlaanderenbrede centrale toetsen vanaf 2024 stapsgewijs invoeren op vier momenten in de schoolcarrière van leerlingen. Volgens de minister moeten die toetsen helpen om de onderwijskwaliteit in de gaten te houden. De Vlor, waar vooral het katholiek onderwijs en de stedelijke en gemeentescholen de kar trekken, gaf al eerder drie gelijkaardige adviezen met heel wat bedenkingen. Ook coalitiepartner cd&v stond recent opnieuw op de rem met de oproep om eerst te zoeken naar “meer draagvlak”.

Enerzijds bevat het Vlor-advies heel wat klachten ingegeven door principiële tegenkantingen tegen het invoeren van centrale toetsen. De Vlor stelt dat er een gebrek is aan juridische en inhoudelijke onderbouwing waardoor het plan volgens hen “schuurt met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs.” Het Vlaams Belang heeft echter weinig begrip voor dit soort bezwaren van de Vlor. “Er wordt veel geschermd met de term ‘vrijheid van onderwijs’ door de onderwijskoepels om het eigen falen gedurende decennia toe te blijven dekken”, zegt Laeremans. “Die grondwettelijke vrijheid is geen vrijbrief om te blijven pappen en nathouden in tijden van decennialange kwaliteitsdaling die zijn weerslag heeft op de Vlaamse welvaart en weerbaarheid. Belangen en zere tenen van koepels en schoolbesturen moeten altijd ondergeschikt zijn aan de algemene onderwijskwaliteit en de toekomst van onze jeugd.”

“Centrale toetsen zijn een essentieel startpunt”

Anderzijds staan er in het advies ook enkele operationele problemen. Zo zou er te weinig garantie zijn inzake het door de regering beloofde niet openbaar maken van de resultaten. “De belangrijkste hinderpaal is het feit dat het beleidsproces van de Vlaamse centrale toetsen niet afgestemd is op de ontwikkelingen rond de eindtermen”, aldus Laeremans. “Als dit niet efficiënter gebeurt, lopen we het risico dat we met de Vlaamse centrale proeven eindtermen gaan toetsen die binnenkort toch niet meer in voege zullen zijn.”

Volgens het Vlaams Belang zullen die toetsen op zichzelf de kwaliteitsdaling niet van vandaag op morgen doen verdwijnen. “Daarvoor zijn extra initiatieven nodig, zoals het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep en de professionalisering van het huidige lerarenkorps”, besluit Laeremans. “Daar heeft minister Weyts nog heel wat werk voor de boeg. Maar de Vlaamse centrale toetsen zijn een essentieel startpunt om vooral de scholen zelf een instrument te geven om de koe bij de horens te vatten. Bij vrijheid hoort immers verantwoordelijkheid en verantwoording.“