Nieuws
woensdag, 01 dec 2021

Het Vlaams Belang wil een écht Fort Europa

Het Vlaams Belang heeft woensdagvoormiddag zijn nieuwste campagne gelanceerd, genaamd ‘Fort Europa’. In de brochure die de partij uitgeeft staan tal van beleidsvoorstellen om de nieuwe migratiecrisis onder controle te krijgen. Want aan de hand van cijfers toonde partijvoorzitter Tom Van Grieken - geflankeerd door Europarlementslid Tom Vandendriessche en Kamerlid Dries Van Langenhove - aan dat we op de rand van een nieuwe migratieramp zoals in 2015 staan. “We moeten een muur bouwen rond Europa: juridisch en op sommige plaatsen fysiek”, liet Van Grieken optekenen. Enkele van de meest opvallende bouwstenen die de partij daarbij naar voren schuift, zijn het opwerpen van fysieke barrières aan de Europese buitengrenzen, hoogtechnologische controles aan de binnengrenzen, een waarborg voor asielzoekers terwijl ze hun aanvraag afwachten en het intrekken van subsidies voor ngo’s die illegaliteit faciliteren.

Na een ‘coronadip’ is de immigratiecrisis terug van nooit weggeweest. Dit niet alleen door de ontwikkelingen in Afghanistan, maar ook door de gebeurtenissen aan de grens met Wit-Rusland. Dat land drijft de druk op door migranten vanuit het Midden-Oosten rechtstreeks over te vliegen naar de Poolse en Litouwse grens. Dit alles komt bovenop de reeds langer bestaande groeiende trend van asielaanvragen, migratie via gezinshereniging en illegale oversteken. Kortom: alles wijst er op dat volgende immigratiegolf zich volop ontwikkelt.

Migratie, legaal en illegaal, neemt drastisch toe: zowel in België als op EU-niveau: “We hebben niet te weinig asielcentra, maar te veel asielmigratie”

Uit een rapport van Frontex bleek zo dat alleen al in de eerste 8 maanden van 2021 meer dan 103.000 illegale immigranten voet aan wal zetten in Europa. Dat is een stijging met 64 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zowel via Italië (met 40.610 illegale oversteken tot en met augustus is dat maar liefst 92 procent meer dan vorig jaar) als nabij Spanje en de oostgrenzen zijn de stijgingen te merken. Sinds kort werd een bijkomende poort naar Europa geopend door de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko, die er – net zoals zijn Turkse collega Recep Erdogan het hem in 2020 voordeed – niet voor terugdeinst illegale immigranten als wapen in te zetten in een hybride oorlog tegen Europa.

Ook in België gaan alle alarmbellen af. Bij Fedasil legden ze al meermaals het werk neer omwille van de gigantische druk. De bezettingsgraad in de collectieve asielcentra bedroeg eind oktober 2021 maar liefst 95 procent. De asielaanvragen gaan immers door het dak. Het aantal Belgische asielaanvragen in 2021 in de eerste tien maanden klom al tot bijna 21.000. “We hebben dan ook niet te weinig asielcentra, maar te veel asielmigratie”, luidde het op de persconferentie. Via gezinshereniging komen er dan weer sinds 2016 jaarlijks ongeveer 55.000 migranten bij, goed voor een middelgrote stad zoals Roeselare of Dendermonde. Illegaliteit neemt evenzeer toe. Recente schattingen hebben het over minstens 100.000 illegalen in Brussel alleen.

“Daarom moeten we nu actie ondernemen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. “Met ons Fort Europa-plan willen we een ander pad inslaan - zowel op binnenlands als EU-niveau. De hefbomen die we hierbij voorstellen zijn haalbaar, wenselijk en realistisch. Dat bewijzen we met deze brochure aan de hand van cijfers, feiten en buitenlandse ‘best practices’. Het wordt tijd dat we het lijstje van verstandige landen in de EU vervoegen zoals Denemarken, Hongarije en Oostenrijk. Het wordt tijd voor een Fort Europa!”

50 beleidsvoorstellen moeten van ‘Fort Europa’ een realiteit maken: “Niet uit haat voor mensen buiten onze grenzen, maar uit liefde voor de mensen binnen onze grenzen” 

“Op Europees vlak moeten we de lidstaten aan de grens eindelijk de instrumenten geven die ze nodig hebben”, voegt Vandendriessche hieraan toe. “De grensstaten moeten hierbij in staat gesteld worden om legaal pushbacks te organiseren naar veilige landen. De EU moet de bouw van fysieke barrières op bepaalde ‘hotspots’ van illegale migratie aan de buitengrenzen financieren. Er kunnen hiernaast transitcentra buiten de EU gebouwd worden waar asielzoekers kunnen worden opgevangen tijdens hun aanvragen. De EU moet tot slot ook handels- en andere financiële sancties durven nemen tegen bijvoorbeeld landen die weigeren om hun onderdanen terug te nemen.

“Ook wij kunnen en moeten actie ondernemen, in tegenstelling tot wat staatssecretaris Mahdi doet vermoeden”, besluit Van Langenhove die afgelopen maand nog pas op werkreis in Polen was en er regeringsleden ontmoette. “Een ander en beter asiel- en migratiebeleid is mogelijk. We kunnen onze binnengrens slim beveiligen, maar eens (illegale) migranten hier zijn, moeten we ook aan de slag. Het vluchtelingen- en subsidiair beschermden-statuut mag niet langer iets permanent zijn. Voor dit en andere zaken hebben we dringend een opt-out nodig uit het Europese asiel- en migratierecht, net zoals Denemarken dat heeft. Ook gezinshereniging moet beteugeld worden. Tot slot is het hoog tijd dat we het netwerk rond illegaliteit ontmantelen. Dit door mensensmokkelaars en huisjesmelkers hard te bestraffen, maar ook door de subsidies af te pakken van ngo’s die illegaal verblijf of migratie bevorderen.”

Een ander opvallend voorstel in de Fort Europa-brochure - die in totaal maar liefst 50 beleidsvoorstellen naar voren schuift - is een verplichte waarborg voor asielzoekers. Ook wil de partij een actievere opsporing van illegalen en efficientere repatriering.

“We hebben een muur rond Europa nodig: juridisch en op sommige plekken fysiek”: de 12 meest opvallende ‘bouwstenen’ van Fort Europa

1. Opvang in eigen regio

Het Vlaams Belang wil dat buurlanden of andere landen in de regio van belangrijke herkomstlanden meer steun van zowel België als de EU krijgen. Deze landen nemen veelal reeds heel veel vluchtelingen op, dus zij kunnen in de meeste gevallen alle hulp gebruiken. Het Vlaams Belang denkt hierbij aan zowel geldelijke steun, als aan logistieke en infrastructurele hulp.

2Fysieke barrières aan de Europese buitengrenzen

Er moeten aan de EU-buitengrenzen, alwaar er een groot risico bestaat op illegale migratie, fysieke barrières komen zoals hekkens, slagbomen, muren, schrikdraad en dergelijke meer. Op deze ‘hotspots’ zoals aan de Poolse grens met Wit-Rusland, aan de Grieks-Turkse grens… moeten deze maatregelen gefinancierd worden door de EU en dienen om illegale migratie tegen te gaan.

3. Transitcentra bouwen buiten de EU voor asielzoekers

Asielzoekers die in de EU asiel aanvragen zouden tijdens de duur van de verwerking van hun dossier de finale dossierbeslissing moeten afwachten in centra buiten de EU. Het Vlaams Belang wil dat de EU hiervoor partnerschappen afsluit met landen als bijvoorbeeld Albanië of Tunesië. Deze centra zouden door de EU gefinancierd worden. Dit systeem van ‘offshore processing’ is reeds praktijk in Australië. Afgelopen zomer heeft ook de Deense regering, onder leiding van de sociaaldemocraten, de juridische weg vrijgemaakt om dit systeem toe te passen.

4. Financiële hefbomen inzetten tegen onsolidaire herkomstlanden

Dit voorstel houdt in dat de EU ontwikkelingshulp voorwaardelijk zou maken aan de bereidheid van herkomstlanden om hun eigen onderdanen - die in de EU illegaal verbleven - terug te nemen. Vaak weigeren deze landen dat te doen, ook al gaat het om hun eigen burgers. Steun en hulp moet echter beantwoord worden met dankbaarheid en solidariteit, vindt het Vlaams Belang, dat ook stelt dat EU-handelssancties evenzeer kunnen ingezet worden in dit kader.

5. Een legaal kader voor pushbacks maken

De EU moet haar legaal kader aanpassen zodat ‘pushbacks’ steeds mogelijk zijn en illegale migratie kan verhinderd worden. Een juridisch kader dat verhindert dat illegale migratie wordt tegengegaan, is immers contraproductief, klinkt het. Het Belang verwijst daarbij naar landen als Spanje, Polen en Griekenland die dit nu reeds doen, bijvoorbeeld aan de exclaves van Ceuta en Melilla.

6. Hoogtechnologische controle aan de binnengrenzen

Er moet aan de binnengrenzen kunnen worden opgetreden tegen illegale migratie aan de hand van ‘slimme’ camerabewaking en steekproefcontroles.

7. Opt-out uit uit het Europese asiel- en migratierecht

Het Vlaams Belang pleit voor een heronderhandeling van onze positie in het Verdrag van Lissabon waar het gaat over asiel- en migratie. Hierbij moeten gelijkaardige protocollen worden opgesteld voor ons land zoals die voor Denemarken bestaan. Dit moet het mogelijk maken om enkele juridische barrières weg te nemen die in de weg staan van een kordaat en billijk migratiebeleid.

8. Waarborg tegen asielfraude

Net zoals in Denemarken, wil het Vlaams Belang dat asielzoekers die een procedure opstarten bij de Belgische overheid een waarborg betalen. Dit in de vorm van de bezittingen en geld boven een totale waarde van 2.000 EUR. Na afloop van de procedure krijgen erkende vluchtelingen de gehele waarborg terug. Wie wordt afgekeurd, krijgt evenzeer de waarborg terug, maar min de gemaakte kosten en enkel op voorwaarde dat men het land verlaat.

9. Sociale voordelen afschermen

Door de hierboven vermelde opt-out moet het mogelijk worden om de Belgische Sociale Zekerheid voor subsidiair beschermden en vluchtelingen af te schermen. Wel zouden zij moeten kunnen gebruik maken van een aparte ‘terugkeeruitkering’, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor hun uiteindelijke terugkeer.

10. Gezinshereniging verstrengen

Het Vlaams Belang wil het recht op gezinshereniging voor subsidiair beschermden opschorten. Zij hebben in se toch een tijdelijk statuut, en eventuele familie kan altijd steeds afzonderlijk een procedure opstarten. De partij wil ook de algemene regeling verstrengen.

11. Illegalendienst in elke politiezone 

Uitgeprocedeerde illegalen keren zelden terug naar het land van herkomst. Ze duiken bewust onder in de illegaliteit en vallen zo ten prooi aan huisjesmelkers. Ze worden veelal tewerkgesteld in de zwarte economie of erger, in de criminaliteit. Actieve opsporing en uitzetting van illegalen is humaan en te verkiezen boven de uitzichtloze illegale situatie waarin ze uitgebuit worden. Per politieregio zou er minstens één agent moeten komen die zich specialiseert in de illegalenproblematiek en actief illegalen opspoort en oppakt. In zones waarin de problematiek groter is, moet er een volwaardige illegalendienst aanwezig zijn.

12. Het netwerk rond illegaliteit ontmantelen

Het Vlaams Belang wil strengere straffen voor huisjesmelkers die illegalen onderbrengen en wil de minimumstraf voor mensensmokkel vertienvoudigen naar 10 jaar. Ook particulieren die illegaal verblijf faciliteren, moeten in dit kader kunnen gestraft worden door een verstrenging en verbreding van art. 77§1 van de Belgische asiel- en immigratiewetgeving. Geneeskundigen die fysieke schade berokkenen aan illegale activisten, bijvoorbeeld door hen te helpen hun mond dicht te naaien, moeten verder hun medische vergunning kunnen verliezen. Tot slot moeten ngo’s die meewerken aan illegale migratie - zoals bijvoorbeeld door illegale migranten zelf naar Europa te brengen als veerdienst - en geregistreerd staan in het register der zeeschepen, die registratie verliezen. Indien zij subsidies krijgen, moeten deze ook worden ingetrokken.