Nieuws
woensdag, 12 apr 2023

Minstens evenveel illegalen als er mensen in Brugge wonen

Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn er 112.000 illegalen in ons land. Dat is ongeveer evenveel als er mensen in Brugge wonen. Het Vlaams Belang denkt dat het om een onderschatting gaat. “Het is goed dat er nog eens aandacht wordt geschonken aan een problematiek die door Vivaldi gewoon genegeerd wordt”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Dat tientallen tot honderden duizenden mensen illegaal in het land kunnen verblijven is het gevolg van decennia gefaald asielbeleid.”

De onderzoekers gebruikten een bijzondere onderzoeksmethode om tot het aantal van 112.000 te komen. Ze baseerden zich op het aantal overlijdens in ons land van mensen die niet voorkomen in het bevolkingsregister. Dat zijn er jaarlijks zo’n 500. De VUB-onderzoekers leiden daaruit af dat er op een willekeurige dag bijna een half miljoen niet-geregistreerde personen in het land verblijven. Een groot deel zou uit de Schengenzone komen en kunnen dus legaal in het land verblijven zonder geregistreerd te zijn. 

Een kritische kanttekening: er wordt wel uitgegaan van heel wat veronderstellingen en er is meer dan één reden om aan te nemen dat het werkelijke aantal illegalen nog een pak hoger ligt. Vanuit politieke hoek wordt naar grotere aantallen gewezen. Begin 2016 werd het werkelijke aantal illegalen op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken geschat op 40.000 tot 140.000. Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ging men er dan weer vanuit dat er zich “tussen 50.000 en 150.000 en misschien zelfs 200.000 illegalen” in dit land bevonden. Een jaar later, stelde Bert Anciaux: "In deze stad (Brussel) verblijven - ik ga voorzichtig zijn - 100.000 illegalen. Volgens mij zijn er dat zelfs 200.000." 

“We moeten dringend werk maken van het opsporen en uitzetten van illegalen”

Recenter, in oktober 2021, stuurde de regering het Brussels Gewest nog een ‘noodkreet’ over zogenaamde sans-papiers naar de federale regering, waarin gesteld werd dat er volgens de meest voorzichtige schattingen alleen al in Brussel 100.000 illegalen leefden. 

“Het is een interessante benadering van de onderzoekers”, zegt Pas. “Maar ook wij vermoeden dat het echte aantal illegalen jammer genoeg nog een pak hoger ligt dan 112.000. Het cijfer ligt waarschijnlijk eerder in de buurt van 200.000.” De cijfers slaan op de periode 2012-2016. Volgens de fractieleider mogen we ervan uitgaan dat het cijfers hoe dan ook vandaag een pak hoger ligt. “Afgaande op de hoge instroom, de lage erkenningsgraad en de desastreuze toestand van het terugkeerbeleid, is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze groep er ondertussen kleiner op geworden is, wel integendeel.”

“Eén zaak staat dan ook buiten kijf: we moeten dringend werk maken van het opsporen en uitzetten van illegalen”, besluit Pas. “Indien zo’n beleid verder uitblijft, zendt deze regering immers het signaal dat illegale migratie uiteindelijk loont, hetgeen op zich een nieuw aanzuigeffect creëert. Het is bovendien een uitgestoken middenvinger naar eenieder die zich wel houdt aan de regels en ook daadwerkelijk het land verlaat na een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen te hebben.”