Nieuws
maandag, 10 jan 2022

Paars-groen zet de aanval in op uw privacy

“De vrijheid van meningsuiting is niet het enige grondrecht dat door de paars-groene regering naar de geschiedenisboeken wordt verwezen”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. “Dat is ook het geval met het recht op privacy. Een angstwekkende evolutie die zich, zeker wat de privacy betreft, bewust in de grootst mogelijke geheimhouding voltrekt.”

“De coronapandemie en de daaruit volgende voortdurende noodtoestand heeft voor een soort gelatenheid gezorgd”, aldus Gilissen. “Vele mensen zijn eraan gewend geraakt dat fundamentele grondrechten, zoals bijvoorbeeld hun bewegingsvrijheid, sterk en soms zelfs op een disproportionele wijze werden ingeperkt. Het heeft er alle schijn van dat paars-groen het ijzer wil smeden nu het heet is en meteen ook andere grondrechten wil afbouwen, zonder dat daar motieven van volksgezondheid aan ten grondslag liggen.” “Zo wordt het recht op privacy sterk afgebouwd”, stelt Gilissen vast. “Banken moeten vanaf deze maand alle saldi van de bankrekeningen en verzekeringscontracten doorspelen. En het register dat al deze gegevens bevat, het Centraal Aanspreekpunt, werd het voorbije jaar al drie keer meer geraadpleegd dan voordien. Overheden, maar ook private partijen zoals notarissen kunnen eenieders bankrekening inkijken.”

“Privacy is geen gunst van de overheid maar een noodzaak voor een democratie”

“We beseffen ten zeerste dat privacy een fundamenteel recht is, maar geen absoluut recht. Het kan wel degelijk ingeperkt worden, maar pas na een zorgvuldige afweging met andere grondrechten, zoals het recht op veiligheid. Bijvoorbeeld in het kader van de bestrijding van terreur”, vervolgt Gilissen. “Maar van enige afweging is hier geen enkele sprake. Integendeel, een vernietigend rapport van de Privacycommissie, waarin gewaarschuwd werd voor de 'onnodige, bijzonder verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens', werd door paars-groen zonder meer van tafel geveegd.”

“Het feit dat de parlementsleden die deel uitmaken van de meerderheid hier geen enkel probleem mee hebben, zegt veel over hun gebrek aan democratische ingesteldheid”, besluit Gilissen, die de bevoegde staatssecretaris Mathieu Michel (MR) - niet toevallig een liberaal - hierover zal ondervragen. “Privacy werd niet voor niets vastgelegd in de Grondwet en in verscheidene internationale en Europese verdragen. De bescherming van onze persoonlijke levenssfeer is immers noodzakelijk om ons te beschermen tegen de machtswellust van overheden en sommige bedrijven.”