Interview
maandag, 07 dec 2020

“Patriottisme is met een open blik naar de wereld kijken”

In het Europees Parlement maakt het Vlaams Belang deel uit van de Identiteit en Democratie-fractie (ID). Daarbij zitten heel wat gekende namen, zoals het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen, de Italiaanse Lega en het Duitse Alternative für Deutschland (AfD). Van de overkoepelende Europese Partij ID is ons Europees parlementslid Gerolf Annemans de voorzitter. Sinds kort is ook de Portugese partij Chega! toegetreden. Chega! is een nieuwe Portugese politieke partij die ontstond uit het samenwerkingsverband tussen enkele rechts-nationalistische en christelijke partijtjes in het Zuid-Europese land. Midden de regionale verkiezingen voor de Azoren was stichter en Portugees volksvertegenwoordiger André Ventura zo vriendelijk om wat tijd voor ons vrij te maken.

Voor onze lezers in Vlaanderen is Chega! vooralsnog geen bekende naam. Kan U even schetsen waar uw partij voor staat?

Ventura: Chega! is een conservatief-liberale en patriottische partij die de mens en niet de Staat centraal stelt. Wij zijn in de eerste plaats een Portugees-patriottische partij, maar met een open blik op de wereld. We willen geen Portugal dat angstig in isolement leeft, maar wel een sterke natie die haar voet naast andere naties kan zetten. Voor ons is het vormen van een sterke natie het samenbrengen van mensen die dezelfde historische, culturele en taalkundige banden hebben. Dat trouw zijn aan onze historische en culturele wortels, is wat ons conservatief maakt. Maar opnieuw: we leven wel in de 21ste eeuw, dus ook in ons conservatief-zijn staan we open voor creatieve innovatie en voor de toekomst.

Chega! is ook liberaal, zegt U. Dat terwijl de liberale partijen in Europa net mijlenver van het ideeëngoed van onze ID-groep staan.

Met liberaal bedoel ik niet het liberalisme van de opengrenzenpartijen. De partijen die vandaag de term ‘liberaal’ in hun naam dragen, hebben het echte liberalisme al lang overboord gegooid. Chega! is een liberale partij in de ware betekenis van het woord: we willen de Staat reduceren tot zijn minimale essentiële functies. Dit betekent dat deze soevereine functies moeten worden versterkt, maar ook dat de verstikkende aanwezigheid ervan, de bureaucratisering en de inmenging in alle aspecten van ons leven een halt moet worden toegeroepen.Onze partijnaam is niet toevallig gekozen. Chega is in het Nederlands “genoeg”. We hebben genoeg van de oude politieke garde die ons mooie land heeft laten verkommeren en die enkel aan zichzelf heeft gedacht. Maar we hebben ook genoeg van de ondemocratische logge EU. Wij zijn voor een fier en sterk Europa, maar niet voor het geldverslindende bureaucratische Europa dat er enkel maar is voor haar eigen linkse elite.

Als partij bestaat Chega! nog geen twee jaar, maar toch blijken jullie nu al de wind in de zeilen te hebben. Bij de recente regionale verkiezingen in de Azoren haalden jullie vanuit het niets twee zetels binnen. Hoe verklaart U dit succes?

Simpel: de mensen in Portugal zijn het oude vastgeroeste politieke systeem zo beu als koude pap. Al 45 jaar wordt ons land verstikt door een politieke elite die enkel aan zichzelf denkt. Welke andere partij er ook aan de macht komt, ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Ze maken allemaal deel uit van hetzelfde zieke systeem. Chega! daarentegen is een nieuwe beweging die een nieuwe, frisse wind laat waaien door Portugal. Wij brengen een geloofwaardig verhaal van verandering, en dat is nu net waar Portugal naar snakt.We bestrijden ook openlijk de ‘politieke correctheid’, de corruptie, de geïnstitutionaliseerde censuur, en de toenemende straffeloosheid van de georganiseerde en gewelddadige misdaad die helaas ook in Portugal bestaat. Chega! is ontstaan uit de noodzaak tot verandering. Om de corrupte en rotte structuren van Portugal te veranderen en het land op een democratische manier terug te geven aan de Portugezen.

Heeft het succes van uw partij ook te maken met de groeiende vervreemding en islamisering van Portugal?

Het feit dat we één van de relatief armere landen van Europa zijn, is voor één keer ons geluk. Tot nu toe is Portugal redelijk gespaard gebleven van een toevloed van asielzoekers en illegalen, om de eenvoudige reden dat de rijkere landen in Europa veel meer te bieden hebben op het vlak van sociale voordelen. Maar het is waar dat ook wij nu stilaan te kampen krijgen met een groeiende toevloed van illegalen. En de welwillendheid waarmee de Portugese regering deze illegaliteit wil belonen is ronduit schokkend. Als het van hen afhangt, krijgt iedere asielzoeker die voet op Portugese bodem zet zonder al te veel problemen de Portugese nationaliteit. Ook daar willen wij ons met klem tegen verzetten. Illegale immigratie moet een halt worden toegeroepen en onze grenzen moeten veel beter bewaakt worden.We pleiten daarnaast ook voor een verbod op praktijken die ons Portugese rechtssysteem en onze Europese culturele wortels schade toebrengen. Denk maar aan de toepassing van de sharia, de gedwongen huwelijken van minderjarigen, besnijdenissen, antisemitisme, enzoverder - allemaal praktijken die in Portugal gebeuren door groepen mensen die hier leven bij gratie van de overheid.

Ik kan me inbeelden dat verwijten van ‘racisme’ vanwege de linkerzijde dan dagelijkse kost zijn.

Wie opkomt voor zijn volk en cultuur wordt inderdaad al snel in het racisme-hoekje geduwd. Ons standpunt is echter zeer duidelijk: we veroordelen duidelijk en ondubbelzinnig alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en elke vorm van discriminatie die in strijd is met de fundamentele waarden waarop de Europese samenlevingen zijn gebaseerd. Maar we aanvaarden evenmin het misbruik dat van de term ‘racisme’ gemaakt wordt.

Portugal heeft natuurlijk een rijk koloniaal verleden gekend. In België gaan ter linkerzijde nu meer en meer stemmen op om de maatschappij te ‘dekoloniseren’ - een eufemisme voor een nieuwe beeldenstorm - en zelfs om schadevergoedingen te betalen aan de gewezen koloniën. Uit de Portugese pers vernam ik dat er in Portugal ook zulke debatten worden gevoerd.

Dat klopt. Ik zie dit alles als een onaanvaardbare aanval op onze geschiedenis. Ieder Europees volk heeft in de loop van de geschiedenis glorieuze en minder glorieuze momenten gekend. Maar het is en blijft onze geschiedenis, en daar moet men afblijven. Onze geschiedenis is wat ons vandaag gemaakt heeft tot wie we zijn, en het is ons verdomde recht om daar trots op te zijn. Ik vind het dan ook totaal onaanvaardbaar dat inwoners van voormalige kolonies naar Portugal komen, louter om eisen te stellen. Ze eisen geld, ze eisen excuses, maar ze weigeren zelf zich te integreren in de maatschappij of er op een positieve manier aan bij te dragen. En dat wordt niet alleen getolereerd, maar ook nog eens expliciet gesteund door de cultuurmarxistische kliek binnen de politiek, de media en de universitaire ‘elite’. Eén iets kan ik u alvast garanderen: de dag dat Chega! aan de macht komt zal het in Portugal gedaan zijn met dat soort van chantage en zelfvernietiging.

Als ik het zo hoor, dan vermoed ik dat onderwijs en media in Portugal net zoals in Vlaanderen voor een belangrijk deel gedomineerd worden door linkse activisten.

Absoluut. Dat is in zowat heel Europa zo - het is een gemeenschappelijke strategie van Europees links om andersdenkenden onheus te behandelen. Dus ook in Portugal is onderwijs, justitie en media in handen van links. Voeg daarbij ook nog maar een diepgeworteld links netwerk in het openbaar bestuur en vooral een uiterst linkse grondwet die slechts met een tweederdemeerderheid kan herzien worden. Wat de relatie tussen de media en de Chega! betreft, die schommelt tussen stilzwijgen, flagrante partijdigheid, laster en verdraaiing van wat we zeggen of doen. Dus ja, wat dat betreft verschilt Portugal inderdaad bitter weinig van Vlaanderen.

Is dat verzet tegen een door links gedomineerde EU-moloch één van de redenen dat u bent toegetreden tot de ID-groep?

Zeker en vast. We hebben beslist om deel uit te maken van de ID-groep omdat we een gemeenschappelijke identiteit delen met de andere leden ervan. Natuurlijk is de situatie in ieder land verschillend, en het spreekt dan ook voor zich dat ieder lid het niet over alles kan eens zijn. Maar de gemeenschappelijke deler, datgene wat ons verbindt, is oneindig veel groter dan datgene wat ons scheidt. Ik hoop dan ook dat Chega! vanuit Portugal zal kunnen bijdragen aan het algemeen succes van de ID-partij in Europa.Ik wil trouwens zeker nog vermelden dat behalve goede contacten met het Rassemblement National en de Lega, we zeer goede contacten onderhouden met Gerolf Annemans, die ons reeds met een bezoek heeft vereerd.

Het Vlaams Belang is een partij die onomwonden pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid. Hoe staat U daar tegenover?

Voor ons is een échte Europese Unie geen zielloze verwatering van de diverse Europese naties tot een gestandaardiseerd Europa. Het is uit respect voor het verschil tussen mensen en volkeren, en voor de identiteit van Europa, dat we de huidige EU afwijzen. We zijn voor een Europa van soevereine naties. Dit houdt in dat elke lidstaat zijn soevereiniteit, zijn identiteit, zijn cultuur, zijn wortels en de absolute authenticiteit van zijn manier van leven kan behouden.In het begin van ons gesprek heb ik verteld dat een natie dient gedefinieerd te worden als een gemeenschap van mensen die dezelfde afkomst, dezelfde taal en dezelfde cultuur delen. Wanneer je objectief naar Vlaanderen kijkt, dan kan je niet anders dan vaststellen dat Vlaanderen perfect voldoet aan al deze punten. Alleen al daarom mag Vlaanderen nooit het recht ontzegd worden om zichzelf te besturen, als een onafhankelijke staat.