Nieuws
dinsdag, 25 okt 2022

Vlaams Belang dient belangenconflict in tegen wetsontwerp federale artsenquota

Het Vlaams Belang agendeert woensdag in het Vlaams Parlement een motie tot instelling van een belangenconflict tegen het wetsontwerp van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat de artsenquota moet regelen. Eerder eisten ook al de Vlaamse artsenverenigingen uitdrukkelijk dat een belangenconflict zou worden ingeroepen om zo de federale regering te verplichten een dialoog met Vlaanderen op te starten. “Door de historische overschotten aan Franstalige kant kwijt te schelden en voor Vlaanderen nadelige verdelingsregels in te voeren, schaadt dit ontwerp de Vlaamse belangen”, zeggen Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse, die hoofdindiener van het belangenconflict is, en Chris Janssens, de fractieleider in het Vlaams Parlement.

De problematiek van de artsenquota sleept al decennia aan. In 1997 werd federaal afgesproken dat slechts een beperkt aantal artsen een RIZIV-nummer kan krijgen om zo de medische overconsumptie tegen te gaan. In Vlaanderen werd er daarom een toelatingsexamen geneeskunde ingevoerd om het aantal artsen te beperken. De Franstalige Gemeenschap deed dit niet waardoor er jaar na jaar te veel Franstalige artsen afstuderen. Als reactie werden er federaal telkens extra RIZIV-nummers gecreëerd om die Franstalige overschotten op te vangen. Eerder dit jaar kondigde minister Vandenbroucke aan dat er een deal was met de Franstaligen om het aanslepende conflict rond de artsenquota op te lossen. Het wetsontwerp dat hij hiervoor indiende, zal allicht donderdag ter stemming geagendeerd worden in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

“Volgens dat akkoord zou het historisch opgebouwde overschot aan artsen in de Franstalige Gemeenschap kwijtgescholden worden en zou de verdeelsleutel volgens bevolkingsaantal van de federale quota aangepast worden”, zegt Immanuel De Reuse. “Het zou niet meer het Rekenhof, maar wel de Planningscommissie Medisch aanbod zijn die per gemeenschap adviezen verstrekt voor het aantal toe te laten artsen en tandartsen. Het aantal zal niet meer gebaseerd zijn op de objectieve verdeelsleutel van het Rekenhof – die rekening houdt met de bevolkingsaantallen – maar wel op een planning die “rekening houdt met de evolutie van de behoeften inzake medische zorgen, de kwaliteit van de zorgenverstrekking en de demografische en de sociologische evolutie van de betrokken doelgroepen en de bevolking”.

“Vlaamse artsen die zich te pletter werken worden door de artsenquota gestraft”

Het advies van de Planningscommissie baseert zich daarbij ook op de verschillende werklast voor artsen in Vlaanderen en Franstalig België. “De lagere activiteit van de artsen in de Franse Gemeenschap zal dus automatisch leiden tot hogere artsenquota in die gemeenschap en omgekeerd zouden er door de hogere activiteit van de Vlaamse artsen minder Vlaamse artsen nodig zijn en dus minder Vlamingen een artsenopleiding mogen starten”, zegt De Reuse. “De Vlaamse artsen die zich te pletter werken, worden dus gestraft omdat ze te veel werken.”

Als tegenprestatie vanwege de Franstaligen verwijst minister Vandenbroucke in het ontwerp naar een numerus fixus die door de Franstalige Gemeenschap zou worden ingevoerd. “Gezien de ervaringen uit het verleden is hier onder Vlaamse artsenverenigingen echter weinig vertrouwen in”, aldus De Reuse. “Bovendien beantwoordt het wetsontwerp niet aan de in het federale regeerakkoord afgesproken principes door geen responsabiliseringsmechanisme op te nemen.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat eerder ook al de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts en zelfs gewezen welzijnsminister Wouter Beke zich zeer kritisch hebben uitgelaten over het akkoord dat de basis vormt van het wetsontwerp. “In de Kamer van Volksvertegenwoordigers trok N-VA samen met het Vlaams Belang van leer tegen het wetsontwerp”, zegt Chris Janssens. “Ik hoop dat deze partij nu consequent is en woensdag hetzij het belangenconflict van het Vlaams Belang steunt, hetzij haar coalitiepartners overtuigt om namens de regering een eigen belangenconflict in te dienen. Het wetsontwerp van Vandenbroucke schaadt immers manifest de Vlaamse belangen. Daarom is het belangrijk dat wij de federale regering dwingen opnieuw met Vlaanderen te overleggen om het wetsontwerp dat nu volledig op Franstalige leest geschoeid is, te herwerken.”