Persberichten
woensdag, 31 okt 2018

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in voor gemeentelijke immigratiestop

Filip Dewinter: “Gemeenten moeten terug een instrument in handen krijgen om een eigen immigratiebeleid te voeren!”

Momenteel staan de meeste coalities op gemeentelijk niveau reeds in de steigers, maar wordt er op vele plaatsen nog druk onderhandeld over het beleidsprogramma. Eén van de nijpende problemen in veel steden en gemeenten, is het gevoel van onbehagen dat bij heel wat autochtonen leeft ingevolge de snelle toename van niet-Europese immigranten. Dat hebben de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog maar eens duidelijk aangetoond. Momenteel hebben de lokale besturen echter weinig beleidsinstrumenten in handen om daar een afdoend antwoord op te bieden.

Dat is lange tijd anders geweest. Onder meer de zogenaamde ‘wet-Gol’ bood gemeentebesturen de gelegenheid zich uit te spreken over een immigratiestop indien een democratische meerderheid van oordeel was dat er een te grote toevloed van vreemdelingen in hun gemeente plaatsgreep. Deze wet werd echter door de regering-Verhofstadt II in 2003 afgeschaft.

Filip Dewinter is van oordeel dat gemeenten opnieuw een doeltreffend instrument in handen moeten krijgen om zelf hun immigratiebeleid gestalte te kunnen geven. Hij actualiseerde daarom de ‘wet-Gol’ aan de huidige situatie via een nieuw wetsvoorstel dat hij vandaag in de Kamer indient.

Dewinter: “Gelet op de immigratietsunami van de jongste tientallen jaren is een algemene immigratiestop wenselijk, maar in afwachting daarvan willen we de lokale besturen al de mogelijkheid geven om ter zake rechtstreeks in te grijpen. In nogal wat steden en gemeenten is de tolerantiedrempel inzake immigratie immers overschreden, maar hebben ze daar momenteel zelf in het beste geval maar onrechtstreeks vat op. Met ons wetsvoorstel maken we het voor hen nu mogelijk om een immigratiestop in de gemeente door te voeren. Dat zal niet zomaar overal kunnen gebeuren, maar moet gemotiveerd worden, in de eerste plaats op grond van de al aanwezige vreemdelingenpopulatie en de mate waarin de omvang ervan onbehagen opwekt bij de autochtone bevolking en de integratie ervan bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Dit is overigens in het belang van iedereen, in het belang van de autochtone bevolking maar ook van de reeds aanwezige immigranten. Ik hoop dan ook dat de traditionele partijen hun ideologische vooroordelen opzij zullen willen zetten en het nut van deze maatregel zullen willen inzien. Die is per slot van rekening niet veel anders dan iets wat jarenlang regeringsbeleid is geweest.