Persberichten
zaterdag, 01 jul 2023

Vlaams Belang geeft aanzet tot structurele hervorming van het sociaal tarief voor energie

Het Vlaams Belang dient een voorstel van resolutie in om het sociaal tarief voor energie te hervormen. Vandaag loopt het uitgebreid tarief af en valt men terug op de situatie voor corona, waardoor heel wat mensen er niet langer van zullen kunnen genieten. De regering beloofde een hervorming, maar die is er niet gekomen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Daarom stellen we zelf een nieuw systeem voor. Het is een eerlijke regeling die het sociaal tarief structureel hervormt. We willen onder meer een categorie toevoegen op basis van inkomen en het gebruik van het sociaal tarief plafonneren om verspilling tegen te gaan en het systeem betaalbaar te houden.”

Momenteel is de toekenning van het sociaal tarief voor energie gekoppeld aan bepaalde statuten en niet aan inkomen. Zo hebben bijvoorbeeld mensen die een leefloon van het OCMW of een inkomensvervangende tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen, recht op een sociaal tarief. Tijdens de coronacrisis werd beslist om het sociaal tarief tijdelijk ook toe te kennen aan mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Men sprak daardoor over het uitgebreid sociaal tarief. “Nu dat tarief ophoudt te bestaan zullen er heel veel mensen plots hun energiefactuur met meer dan 50 procent zien stijgen”, aldus Van Lommel. “Veel gezinnen met financiële moeilijkheden dreigen dan in de problemen te komen. We willen daarom een tweede categorie van mensen invoeren die voor het sociaal tarief in aanmerking komen. Een categorie op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen.”

“Nu dat uitgebreid tarief ophoudt te bestaan zullen er heel veel mensen plots hun energiefactuur met meer dan 50 procent zien stijgen”

Op dit moment is het verbruik binnen het sociaal tarief ook niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid in kilowattuur. Daar wil het Vlaams Belang verandering in brengen om het systeem betaalbaar te houden en verspilling tegen te gaan. “Huishoudens die genieten van het sociaal tarief kunnen aan dat tarief vandaag verbruiken zoveel ze willen”, merkt Van Lommel op. “Dat werkt verspilling in de hand. Het zorgt bovendien ook voor een hogere factuur voor de belastingbetaler die uiteindelijk dit sociaal tarief bekostigt.”

Maar het Vlaams Belang wil bij de interpretatie van dat gemiddeld verbruik ook rekening houden met het aantal gezinsleden en het type verwarming dat wordt gebruikt. “Zo is het gemiddeld gasverbruik bijvoorbeeld tot acht maal hoger wanneer een gezin op aardgas verwarmt”, stelt Van Lommel. “En we moeten ook rekening houden met mensen die verwarmen op elektriciteit. Hun verbruik verdubbelt makkelijk.” De partij stelt voor dat het gemiddeld verbruik wordt verhoogd met 10 procent voor elke persoon ten laste.

Het Vlaams Belang pleit voor een degressief systeem dat ervoor zorgt dat het sociaal tarief naar de mensen gaat die er het meest nood aan hebben. Concreet betekent dit dat gezinnen waarvan het gezinsinkomen 80 procent of minder is dan het referentie-inkomen het gemiddeld verbruik van hun gezins- en verwarmingstype aan sociaal tarief krijgen. Indien het inkomen meer dan 80 procent, doch minder dan 90 procent van het referentie-inkomen bedraagt, gaat het om 75 procent. En ligt het inkomen tussen 90 procent en 100 procent van het referentie-inkomen, om 50 procent. Al het verbruik dat daarbuiten valt, wordt aangerekend aan het commercieel tarief.