Persberichten
woensdag, 26 mei 2021

Vlaams Belang wil dat Vlaams Parlement belangenconflict inroept tegen federale pandemiewet

Het Vlaams Belang agendeert vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een motie waarmee het parlement wordt opgeroepen om een belangenconflict in te roepen tegen de federale pandemiewet die morgen of uiterlijk volgende week dreigt gestemd te worden in de Kamer. Voor het Vlaams Belang wil het federale wetsontwerp op een ongrondwettelijke manier Vlaamse bevoegdheden inzake preventieve gezondheidszorg usurperen.

In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt momenteel een ontwerp van pandemiewet – voluit: wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie – behandeld. De federale regering wil het ontwerp zo snel mogelijk door het parlement jagen. Het Vlaams Belang is echter van mening dat de federale regering met deze pandemiewet bevoegdheden naar zich toe trekt die volgens de Grondwet en de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen toebehoren aan de gemeenschappen.

Chris Janssens: “Indien deze pandemiewet eenzijdig wordt goedgekeurd, wordt onze Grondwet tot een vodje papier herleid en het Vlaams Parlement straal genegeerd”

De Pandemiewet moet een wettelijke basis geven aan de ‘epidemische noodsituatie’ en aan verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen die in dat verband kunnen worden genomen. Al deze maatregelen maken echter deel uit van een ‘preventief gezondheidsbeleid’ waarvoor de gemeenschappen grondwettelijk bevoegd zijn. Inzake crisissituaties wordt deze exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen wel afgezwakt: in dat geval is er volgens de parlementaire voorbereidingswerken van de Bijzondere wet, de Raad van State en rechtsleer sprake van een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de gemeenschappen voor het preventieve gezondheidsbeleid.

“Het Vlaams Belang aanvaardt niet dat de federale regering van de coronacrisis misbruik maakt om ruime bevoegdheden inzake het afkondigen van de noodsituatie en de verregaande maatregelen die in dat kader kunnen worden genomen naar zich te trekken”, reageert fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Indien deze pandemiewet eenzijdig wordt goedgekeurd, wordt onze Grondwet tot een vodje papier herleid en het Vlaams Parlement straal genegeerd.”

Volgens het Vlaams Belang is het duidelijk dat deze bevoegdheidsoverschrijding in de hand wordt gewerkt door de passieve en weinig assertieve houding van de Vlaamse regering Jambon die zich in deze gezondheidscrisis – zelfs inzake eigen bevoegdheden – de facto gedroeg als een ondergeschikt bestuur.

“In het Vlaamse regeerakkoord spraken de meerderheidspartijen af om alle wettelijke instrumenten te zullen inzetten, wanneer andere overheden op haar bevoegdheidsdomeinen ageren”, besluit Janssens. “Het wordt tijd dat de daad eens bij het woord wordt gevoegd. De verregaande maatregelen die opgenomen zijn in de pandemiewet en grotendeels gemeenschapsbevoegdheden betreffen, kunnen niet eenvoudigweg bij wet worden geregeld, maar moeten het voorwerp zijn van een samenwerkingsakkoord tussen alle bevoegde overheden: de federale overheid én de deelstaten.”