Nieuws
donderdag, 12 okt 2023

Wetsontwerp over de verkoop van levende dieren is een kat in een zak

Foto: iStock. Wetsontwerp over de verkoop van levende dieren is een kat in een zak

Het Vlaams Belang hekelt het wetsontwerp over de verkoop van levende dieren dat werd goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. “De wet zou de consumenten beter moeten beschermen bij de aankoop van een huisdier”, zegt Kamerlid Erik Gilissen, “maar de wet faalt daarin op essentiële punten.” Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen dit wetsontwerp.

Het wetsontwerp voorziet in een garantieregeling bij de verkoop van een dier tussen een professionele verkoper en een particuliere eigenaar. Het legt vast in welke situaties de eigenaren recht hebben op een ander dier, een terugbetaling van de aankoop of een terugbetaling van de medische zorgen wanneer een dier ziek wordt of overlijdt. Dierenwelzijn is een gewestelijke bevoegdheid, maar consumentenbescherming valt onder het federale toezicht.

“De voorwaarden zijn nefast voor dieren en hun eigenaren”, aldus Gilissen. “Als het dier ziek wordt, zal de eigenaar verplicht zijn om de dierenarts van de verkoper te raadplegen. De eigenaar die zich tot de eigen dierenarts wendt, zonder het akkoord van de verkoper, verliest alle rechten op vergoeding. Enkel in het geval er een dringend ingrijpen noodzakelijk is, mag er beroep worden gedaan op de eigen dierenarts. Dit is onaanvaardbaar.”

“Deze tekst moet volledig herzien worden alvorens het ter stemming komt”

Er is op zijn minst een vermoeden dat de dierenarts, die wordt aangesteld door de verkoper, met enige vooringenomenheid zal oordelen welke behandeling de meest geschikte is en of er sprake is van aangeboren afwijkingen. “Het is ook niet zeker of de dierenarts die de verkoper aanduidt, wel voldoende is gespecialiseerd in de betreffende pathologie”, gaat Gilissen verder. “Daarenboven moet elke erkende dierenarts de ‘Code der plichtenleer van de dierenartsen’ eerbiedigen. Het zou dus niet mogen uitmaken welke gekwalificeerde dierenarts het dier behandeld.”

In het ontwerp wordt de aansprakelijkheid van de verkoper vastgelegd op één jaar na de levering. “Er wordt dus helemaal geen rekening gehouden met de gemiddelde verwachte levensduur van elke diersoort”, aldus nog Gilissen. “Ook niet met de termijn waarna aandoeningen die het gevolg zijn van broodfok, zich kunnen manifesteren. Heel wat gezondheidsproblemen duiken pas op na die termijn.”

Het Vlaams Belang vindt het ook bedenkelijk dat de staatssecretaris voor Consumentenbescherming faliekant weigert om advies in te winnen van alle betrokken instanties. “Het verzoek van de Hoge Raad van de Orde van dierenartsen om gehoord te worden werd gewoonweg geklasseerd”, merkt Gilissen tot slot op. “Het Vlaams Belang verzet zich dan ook ten stelligste tegen dit ontwerp en vraagt dat de tekst wordt herzien alvorens het ter stemming komt in de plenaire vergadering.”