Nieuws
zondag, 01 okt 2023

Aanscherping onderwijsdoelen Nederlands in kleuteronderwijs schiet doel voorbij

Vanaf 1 september 2025 komen er in het kleuteronderwijs striktere onderwijsdoelen Nederlands. “Op zich is het een goede zaak dat de doelen Nederlands in het kleuteronderwijs worden aangescherpt”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Maar eigenlijk heeft die aanscherping weinig zin zolang de ouders het laatste woord houden over de doorstroom.” Het Vlaams Belang pleit daarom voor een echte taaltest en aparte taalbadklassen.

Met de opmaak van nieuwe eindtermen voor het lager onderwijs worden er ook nieuwe doelen ontwikkeld voor het kleuteronderwijs. Nieuw hierbij is de invoering van minimumdoelen in het kleuteronderwijs. Tot hiertoe waren alle doelen van het kleuteronderwijs ‘slechts’ ontwikkelingsdoelen, dat wil zeggen dat ze enkel nagestreefd dienden te worden. De nieuwe doelen voor Nederlands zullen vanaf 1 september 2025 meer gewicht krijgen en worden echte minimumdoelen die te bereiken zijn. De doelen voor andere domeinen zoals bijvoorbeeld wiskundige initiatie en muzische vorming blijven na te streven ontwikkelingsdoelen.

“Het is positief dat we extra gewicht hangen aan die doelen Nederlands omdat dit in Vlaanderen nu eenmaal de basis van alles is”, zegt Beckers. “Wie onvoldoende Nederlands kent, kan in het lager onderwijs gewoonweg niet deftig meevolgen. Het is wel goed dat dit niet doorgetrokken wordt naar de andere domeinen, want zeker als het gaat over beginnende wiskundige geletterdheid zie je bij kleuters grote verschillen die puur ontwikkelingspsychologisch zijn en dus losstaan van (thuis)taal.” 

“Het juridisch zwaarder maken van die doelen Nederlands is niet nuttig als ouders toch de eindbeslissing houden”

Volgens Beckers zal deze aanscherping er niet voor zorgen dat Nederlandsonkundige kinderen nu effectief ook langer in het kleuteronderwijs moeten blijven. De decretale regels voor zittenblijven gelden enkel binnen de onderwijsniveaus van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Ze gelden dus niet bij de overstap van het kleuter- naar het lager onderwijs. “De klassenraad kan wel het advies geven om nog langer in het kleuteronderwijs te blijven en dit bespreken met de ouders, maar de ouders nemen uiteindelijk de beslissing of hun kind in het kleuteronderwijs blijft of overgaat naar het lager onderwijs”, aldus Beckers. “Uit het antwoord van minister Weyts op mijn vraag hieromtrent bleek dat hij die regels niet zal wijzigen.”

Het Vlaams Belang pleit daarom om een deel van die competenties effectief te laten toetsen door een echte taaltest te introduceren aan het eind van de derde kleuterklas. “Die zou dan ook dienen als echte opvolgtest van de te vrijblijvende KOALA-screening die minister Weyts introduceerde en wordt afgenomen in het derde kleuter in de herfst”, besluit Beckers. “Kinderen die nog tekorten vertonen, moeten dan ofwel nog een jaar in het kleuter blijven of moeten worden toegeleid naar een aparte taalbadklas, de Conscience-klas. Enkel zo kunnen we garanderen dat kinderen die starten in het lager onderwijs effectief voldoende Nederlands kennen om de les te kunnen volgen.”