Persberichten
dinsdag, 28 apr 2020

Coronavirus teistert ook ambtenarij: “Gecoördineerde aanpak nodig”

In maart 2020, wanneer het coronavirus in alle hevigheid toeslaat in dit land, wordt ook de federale ambtenarij hiervan niet gespaard. Uit het antwoord van de federale minister van Ambtenarij David Clarinval (MR) op een vraag van Vlaams Belang-senator Guy D’haeseleer blijkt dat 3,3 procent van de federale ambtenaren wegbleef van het werk omwille van ziekte die verband houdt met het coronavirus. Weegt men het aantal coronazieken af ten opzicht van het totaal aantal zieken in het federaal openbaar ambt, dan gaat het om 16,9%. “Er moeten meer preventieve maatregelen gecoördineerd worden”, klinkt het bij D’haeseleer.

Die ziektecijfers tonen ook aan dat een aantal FOD’s opvallend harder getroffen worden. Verhoudingsgewijs zijn er zo bij de FOD Sociale Zaken weinig coronazieken (3,6% van het totaal aantal zieken), de FOD Volksgezondheid (5,1%), de FOD Kanselarij van de eerste minister (5,9%), de POD Maatschappelijke Integratie (6,9%) en de POD Wetenschapsbeleid (7,1%). Bij de FOD Werk gaat het echter om 23,4% procent. En ook bij de FOD Justitie – uitvoering straffen en maatregelen, de penitentiaire instellingen dus, (21%) en de FOD Binnenlandse Zaken (20,6%) zijn er opvallend veel coronagetroffenen.

Ambtenarij kennelijk onvoldoende voorbereid op een doeltreffende preventieve aanpak van het coronavirus: "Daar moet dringend verandering in komen"

Volgens D’haeseleer tonen deze cijfers aan dat er ook bij de federale ambtenarij mogelijk te weinig sprake was van een eenvormige en doeltreffende preventieve aanpak in de strijd tegen het coronavirus. 

Het is allicht geen toeval dat de FOD Volksgezondheid, die rechtstreeks met het virus te maken heeft, er zowat als de beste uit komt”, meent D’haeseleer. Maar het is ook tekenend dat het er bij een aantal andere FOD’s veel slechter aan toe gaat. Dat kan er op wijzen dat er ook hier geen sprake is geweest van een gecoördineerde aanpak in het nemen van afdoende preventieve maatregelen en daar moet dus dringend verandering in komen. De ambtenaren in àlle FOD’s en in alle overheidsdiensten hebben, net zoals iedereen, recht op een voldoende en doeltreffende bescherming tegen dit gevaarlijke virus.