Nieuws
dinsdag, 23 mrt 2021

Fraudeonderzoek sociale huurders: “Meeste fraude zal onder de radar blijven”

Het Vlaams Belang pleit al lang voor een efficiënte fraudeaanpak van huurders van een sociale woning die tegelijk een eigendom in het buitenland hebben. Volgens de wet mogen sociale huurders geen woning geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben. Toch blijken veel allochtone sociale huurders een optrekje te hebben in hun thuisland. De Vlaamse Regering wil nu met eigendomsonderzoek in het buitenland frauderende sociale huurders opsporen via privédetectives. Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) is tevreden dat de Vlaamse regering dit initiatief neemt, maar vreest dat zo enkel maar “het topje van de fraude-ijsberg” wordt ontdekt en dringt aan op structurele initiatieven om dergelijke fraude te voorkomen. 

Vijf privébureaus in België en Nederland werden aangesteld om kadasters op te sporen in 41 landen. In Lier zouden zo 25 fraudeurs hun sociale woning verliezen. Voor het Vlaams Belang is het evenwel duidelijk dat op deze manier enkel maar het topje van de gigantische fraude-ijsberg aan het licht komt. Uit onderzoek uit 2010 blijkt immers dat een meerderheid (60%) van de in ons land verblijvende Marokkanen een woning bezit in Marokko. Verder onderzoek hiernaar werd niet meer gevoerd, allicht wegens de “te gevoelige” materie. Veel van deze Marokkanen huren een sociale woning in ons land. Het aantal fraude-gevallen dat aan het licht wordt gebracht via deze - overigens vrij dure privébureaus - is in vergelijking hiermee helaas verwaarloosbaar. Er wordt immers niet massaal gecontroleerd - dat zou overigens onbetaalbaar zijn - maar enkel in geval van “zware vermoedens”. 

“De enige oplossing is om geen sociale woningen meer toe te wijzen aan onderdanen van landen die niet meewerken aan fraudebestrijding”

Het Vlaams Belang dringt erop aan dat de regering zich niet beperkt tot het faciliteren van dergelijk opsporingsonderzoek, maar wil dat álle allochtone sociale huurders op regelmatige basis een - door hun thuisland afgeleverd - attest moeten bezorgen dat zij in hun thuisland niet over een onroerend goed beschikken. Enkel zo wordt de aanpak van fraude sluitend gemaakt en wordt er dezelfde controle voorzien voor buitenlandse eigendommen als voor eigendommen in eigen land. Een al jaren aanslepend probleem in dit verband is echter dat landen als Marokko en Turkije structureel weigeren mee te werken aan het ter beschikking stellen van dergelijke gegevens. 

Het Vlaams Belang wil dan ook dat Vlaanderen eindelijk optreedt tegen het toedekken van fraude door herkomstlanden als Marokko en Turkije. “Er is slechts maar één fundamentele oplossing en dat is dat er voortaan geen sociale woningen meer worden toegewezen aan burgers van landen die weigeren gegevens inzake onroerende goederen met Vlaanderen te delen”, besluit D’haeseleer. De regering mag er zich niet langer bij neerleggen dat er 150.000 mensen vaak jarenlang moeten wachten op een sociale woning, terwijl er duizenden sociale woningen worden bezet door allochtone fraudeurs die een eigendom in hun thuisland hebben.”