Persberichten
woensdag, 24 jan 2018

Gesjoemel bij De Lijn dagenlang in media, maar parlementaire vragen mogen niet gesteld worden

Vorige week ontstond er grote ophef naar aanleiding van een bewuste overtreding van de wetgeving op de overheidsopdrachten en gesjoemel met facturen door oud-directeur van De Lijn Tom Meeuws. Veel mensen stelden zich bovendien vragen over de manier waarop De Lijn deze financiële malversaties afhandelde. Er werd immers een overeenkomst afgesloten met geheimhoudingsclausule die de gepleegde onwettelijkheden moest doen vergeten en waarvan we zonder perslekken allicht nooit meer iets over hadden vernomen.

De zaak beroerde vorige week dagenlang de media. Het lijkt dan ook evident dat de manier waarop De Lijn omgegaan is met deze onwettelijkheden – en mogelijk zelfs strafbare feiten – een parlementair debat wordt gevoerd. Vorige week kondigde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens dan ook aan in de parlementaire commissie Mobiliteit vragen te willen richten aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) over een mogelijk onderzoek over het toedekken van het gesjoemel. Groot was zijn verbazing toen commissievoorzitter Lies Jans (N-VA) de vraag aan haar eigen partijgenoot onontvankelijk verklaarde omdat het zogenaamd een “particuliere aangelegenheid” zou betreffen. Vandaag deed Chris Janssens opnieuw een poging om de kwestie op de parlementaire agenda te zetten, met name tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering. Opnieuw werd de vraag onontvankelijk verklaard, ditmaal door N-VA-parlementsvoorzitter Jan Peumans.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vindt het absoluut onaanvaardbaar dat zijn vragen over deze affaire worden afgewezen: “Door me te beletten vragen te stellen over het toedekken van deze mogelijke onwettelijkheden wordt mijn parlementair controlerecht uitgehold. Het argument dat het hier om een ‘particuliere zaak’ zou gaan, houdt geen steek, vermits het gaat om fraude binnen een overheidsbedrijf dat gefinancierd wordt met belastinggeld. De burger heeft dan ook het recht om de waarheid te kennen met betrekking tot deze zaak.”

Chris Janssens kondigt aan zijn vraag geherformuleerd opnieuw in te dienen voor agendering in de parlementaire commissie en bovendien op basis van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur alle relevante stukken op te zullen vragen. Het Vlaams Belang wil in ieder geval dat minister Weyts – die via een regeringscommissaris vertegenwoordigd is in de raad van bestuur van De Lijn – een onderzoek start naar de gepleegde onwettelijkheden.