Nieuws
woensdag, 17 aug 2022

Maak taalkennis gedeeltelijke vereiste voor het Groeipakket

Het Vlaams Belang vindt dat kennis van het Nederlands een parameter moet worden voor de toekenning van het Groeipakket. “Momenteel is dit een blanco cheque voor de ouders”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Taalvaardigheid is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen. Indien men niet slaagt voor een taaltest, zal één derde van het Groeipakket (tijdelijk) niet toegekend worden.”

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, waarmee maandelijks een basisbedrag gegeven wordt als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dit bedraagt momenteel €169,79 en elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft hier onvoorwaardelijk recht op tot en met de maand van zijn 18de verjaardag. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dit tot 21 jaar. Tot die leeftijd gelden er geen extra voorwaarden. Tussen de leeftijd van 18 (of 21) jaar en 25 jaar moet het kind wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om er nog recht op te hebben. Op papier is het een recht van het kind, maar in de praktijk wordt dit logischerwijze toegekend aan en gespendeerd door de ouders.

“Uitgezonderd enkele bijzondere gevallen komt het Groeipakket in feite neer op een blanco cheque voor de ouders”, zegt Immanuel De Reuse. “Dit moet echter gezien worden als een maatschappelijke investering in de toekomst. Door middel van deze toekenning, zouden kinderen een duwtje in de rug moeten krijgen op vlak van ontwikkeling.”

“Bij onvoldoende kennis van het Nederlands moet een deel van het Groeipakket achtergehouden worden”

Volgens het Vlaams Belang is een grondige kennis van het Nederlands onontbeerlijk in de ontwikkeling van Vlaamse kinderen en het terugdringen van segregatie. “Kinderen die minder taalvaardig zijn, starten al met een achterstand op de kleuterschool en kunnen die nog moeilijk wegwerken”, zegt De Reuse. “Dit heeft verregaande gevolgen op het gedrag en de levenskwaliteit van het kind. Daarom is vroegsignalering van een taalachterstand van cruciaal belang.”

Om de ontwikkeling van kinderen in Vlaanderen te verzekeren stelt het Vlaams Belang voor om het Groeipakket op te delen in een vast deel van twee derde (€ 113,19/maand bij het basisbedrag) en een deel van één derde (€ 56,57/maand bij het basisbedrag) dat wordt toegekend bij voldoende kennis van het Nederlands. “De taalvaardigheid van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid die aan de ouders toekomt en wanneer zij, uit manifeste onwil, zelf geen Nederlands kunnen, belemmert dit de kansen van hun kind”, aldus De Reuse. “Zowel op vlak van onderwijsvoortgang als op vlak van latere toegang tot de arbeidsmarkt, wordt het kind dan slachtoffer van de onwil van de ouders.”

Wanneer door Kind & Gezin, de kinderopvang of de school gesignaleerd wordt dat een kind ondermaats presteert omwille van de slechte kennis van het Nederlands, moeten zowel ouders als kind, van overheidswege uitgenodigd worden voor een formele taaltest. “Indien men hier niet voor slaagt, zal één derde van het Groeipakket (tijdelijk) niet toegekend worden en zullen taallessen en andere middelen ter bevordering van de talenkennis aangereikt worden”, besluit De Reuse. “Na een succesvolle taaltest zal men terug aanspraak kunnen maken op het volledige bedrag van het Groeipakket. Het spreekt ook voor zich dat chronische spijbelaars er geen aanspraak op mogen maken.”