Nieuws
dinsdag, 13 jul 2021

Nieuw eredienstdecreet Somers: “Geen oplossing buitenlandse moskeefinanciering, maar stigmatisering andere geloofsgemeenschappen”

Het Vlaams Belang kant zich tegen het nieuwe ontwerp van eredienstendecreet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dat vandaag geagendeerd staat in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Volgens het Vlaams Belang zal dit decreet de buitenlandse financiering van moskeeën helemaal niet terugdringen en zal het decreet in de eerste plaats leiden tot ongewenste bureaucratische en al te verregaande overheidscontrole in kerken en andere niet-islamitische gebedshuizen die niets met extremisme van doen hebben. Bovendien zal het decreet op korte termijn allicht leiden tot een verdriedubbeling van het aantal gesubsidieerde moskeeën zonder garantie dat er zo geen extremisme zal worden gefinancierd.

Volgens bevoegd minister Somers zou het nieuwe decreet “de buitenlandse invloed in de moskeeën moeten tegengaan”. Volgens Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens gaat het echter vooral om “perceptiepolitiek en zal er van een echte aanpak van het – wel degelijk dringende – probleem van de schadelijke financiering van moskeeën door buitenlandse regimes geen sprake zijn.”

Buitenlandse financiering moskeeën blijft onbeperkt mogelijk onder Somers

“In de toelichting van het decreet wordt uitdrukkelijk gesteld dat geloofsgemeenschappen nog steeds – zelfs onbeperkt! – buitenlandse financiering kunnen ontvangen zolang zij maar geen erkenning willen”, zo stelt Jansens eveneens. “Fundamentalistische golfstaten als Saoedi-Arabië en Qatar en het Turkse regime kunnen dus nog perfect moskeeën blijven financieren en controleren om hun verwerpelijke gedachtegoed in Vlaanderen te verspreiden, terwijl ze net gesloten moeten worden.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter merkt bovendien op dat buitenlandse financiering als dusdanig niet verboden wordt door de tekst van het decreet. “Buitenlandse financiering wordt enkel verboden indien die financiering ‘de onafhankelijkheid van de geloofsgemeenschap in het gedrang brengt’. Niet alleen zal het al moeilijk zijn die financiering zelf aan het licht te brengen, bovendien zal men nog eens moeten bewijzen dat die financiering ‘de onafhankelijkheid van de geloofsgemeenschap’ in het gedrang brengt”, bekritiseert Janssens. “De voorbije jaren zagen we al dat zelfs bij expliciete oproepen tot haat of vrouwenmishandeling door imams – en dus een duidelijke schending van de erkenningsvoorwaarden – de regering niet de moed had de erkenning van de betreffende moskeeën in te trekken. Hoe ernstig moeten we deze nieuwe wetgeving dan nemen?”

Screeningsdienst zal nodeloos kerken gaan onderzoeken

Het Vlaams Belang stelt bovendien vast dat de regering via dit decreet verregaande bevoegdheden geeft aan een ‘screeningsdienst’ om álle geloofsgemeenschappen te controleren op de naleving van de erkenningsregels. Die screeningsdienst krijgt onder meer de bevoegdheid om allerlei documenten op te vragen, ruimtes te betreden, inbeslagnames te doen, opnames te maken met audiovisuele middelen en verplichte medewerking te eisen, ook bij katholieke, protestantse en orthodoxe kerken of synagogen.

“De regering begeeft zich hiermee op een gevaarlijk hellend vlak”, besluit Janssens. “Omdat er zich fundamentele problemen voordoen bij één religie roept deze regering nu een met maar liefst 3 miljoen euro gefinancierde screeningsdienst in het leven die ook onschuldige kerkgemeenschappen kan controleren. Dit is niet alleen geldverspilling, maar ook buitenproportioneel, een onterechte stigmatisering en in het licht van de scheiding tussen kerk en staat mijns inziens zelfs zeer problematisch.”

Het Vlaams Belang merkt bovendien op dat dit decreet een wachtperiode van vier jaar in het leven roept die moet mogelijk maken om voor de erkenning zelf reeds te beoordelen of een geloofsgemeenschap beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden, maar dat anderzijds dan wel een ‘versnelde erkenningsprocedure’ wordt voorzien voor de geloofsgemeenschappen die reeds voor 1 juli 2019 een aanvraag indienden. 47 van de 59 geloofsgemeenschappen die hiervoor in aanmerking komen, zijn moskeeën. Dit decreet zal er zo allicht toe leiden dat het aantal erkende en gesubsidieerde moskeeën op korte termijn zal verdrievoudigen. Nog opmerkelijk: drie van de moskeeën die zo versneld erkend kunnen worden, kregen bij een vorige erkenningsronde overigens al een negatief advies van de staatsveiligheid.