Nieuws
zondag, 25 sep 2022

Nog geen 5% Europese normen brandpreventie in Nederlands

Nog geen vijf procent van de Europese normen voor de preventie van brand en ontploffing in gebouwen is beschikbaar in het Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas opvroeg bij minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). “Dit is een zoveelste flagrante overtreding van de taalwetgeving”, stelt Pas.

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen heeft een aantal Europese normen opgenomen of verwijst rechtstreeks naar Europese normen. In haar advies nr. 35.335 van 18.2.2019 zegt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heel duidelijk: “Alle normen die worden verspreid en gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) dienen te zijn opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Duits. Dit geldt eveneens voor de Europese normen die op basis van Europese regels moeten worden omgezet door de nationale normalisatie-instellingen door middel van de registratie van de integrale tekst.”

“Maar van de meer dan 30.000 normen in de NBN-catalogus, zijn er amper 1.295 (ook) in het Nederlands opgesteld. Dat terwijl er 24.439 in het Frans, 20.995 in het Duits en 29.342 in het Engels zijn opgesteld. Een flagrante schending van de taalwetgeving”, aldus Barbara Pas. “En dat is meer dan bedenkelijk, zeker aangezien de verantwoordelijkheid voor de vertaling van deze specifieke normen ligt bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v).”

“De federale overheid kent jaarlijks bijna twee miljoen euro aan subsidies toe aan het NBN”, merkt Pas tot slot op, “maar daarvan kan amper 65.000 euro kan gebruikt worden om Europese normen te vertalen.”