Persberichten
woensdag, 03 jul 2024

Onderzoek naar geloofsbrieven parlementsleden is schending van recht op vrije verkiezingen

Foto: wikimedia commons. Davidh820. Onderzoek naar geloofsbrieven parlementsleden is schending van recht op vrije verkiezingen

Deze week worden in het Vlaams Parlement en de federale Kamer de zogenaamde geloofsbrieven van de verkozen parlementsleden onderzocht. “Dat parlementsleden tegelijkertijd rechter en betrokken partij zijn, is problematisch”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas. Het Vlaams Belang kondigt aan een parlementair initiatief te nemen om dit in de toekomst anders te organiseren. Zo wil de partij dat beslissingen omtrent de geloofsbrieven voortaan aangevochten kunnen worden bij het Grondwettelijk Hof.

Artikel 48 van de Grondwet bepaalt dat elke Kamer de geloofsbrieven van haar leden onderzoekt en de geschillen beslecht die hieromtrent rijzen. Dit betekent dat het parlement nagaat of de verkiezingen rechtsgeldig zijn verlopen en of de kandidaten beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. “Tegen de beslissingen die hierover worden genomen, bestaat geen enkel rechtsmiddel”, aldus Pas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het verleden al bedenkingen geuit bij dit systeem. Het stelt dat een onderzoek van de geloofsbrieven door een parlementair orgaan maakt dat diegene wiens geloofsbrieven niet worden erkend, legitieme redenen heeft om aan te nemen dat zijn geloofsbrieven niet worden erkend door personen die een belang hebben tegengesteld aan het zijne. Het Hof stelt verder nog dat er “een schending is van het recht op vrije verkiezingen gewaarborgd door artikel 3 van het eerste aanvullend protocol bij het EVRM”.

"Het feit dat wij als parlement zelf moeten beslissen, zelf de controle doen over de eigen geldigheid van onze eedaflegging, is natuurlijk een bizar systeem, weinig logisch, weinig verdedigbaar.”, stelde fractievoorzitter Chris Janssens gisteren in het Vlaams Parlement. “Ik denk dat dat het best herbekeken moet worden, maar dat moet in het Federaal Parlement gebeuren, dat inderdaad minder legitiem is dan het onze gezien de problemen waar ze ons hier vandaag ook mee opzadelen.”

“De Belgische parlementen hebben in het verleden de rechtsregels al naast zich neergelegd”

“Men kan moeilijk ontkennen dat sommige Belgische parlementen in het verleden de rechtsregels naast zich hebben neergelegd bij de erkenning van de geloofsbrieven”, gaat Pas verder. Ze verwijst daarbij naar de uitsluiting van de Vlaams-nationalist Toon Van Overstraeten uit het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap na de verkiezingen van 1985.

Het Vlaams Belang zal in de Kamer dan ook de nodige parlementaire initiatieven nemen die moeten toelaten om een rechtsmiddel in te stellen tegen de beslissingen van de wetgevende vergaderingen. “Het Grondwettelijk Hof is hiervoor de aangewezen instantie”, besluit Pas.