Persberichten
maandag, 12 jun 2023

Totaalbedrag groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen sinds 2019 bijna verviervoudigd 

In 2022 betaalde de Vlaamse overheid dubbel zoveel uitkeringen van het Groeipakket uit aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dan in 2021. Ten opzichte van 2019 is er sprake van bijna een verviervoudiging. De stijging is vooral een gevolg van de enorme toename van het aantal Afghaanse minderjarigen die hier zonder ouders aankomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) opvroeg. Ons land blijkt al jaren een topbestemming voor vooral Afghaanse minderjarigen, net omwille van het Vlaamse Groeipakket”, zegt De Reuse. Het Vlaams Belang pleit ervoor om het Groeipakket niet langer toe te kennen aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nog niet erkend zijn. 

Het aantal minderjarige Afghanen dat zonder ouders naar België is gekomen en beroep doet op het Vlaamse Groeipakket blijft pijlsnel stijgen. De Reuse vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). In 2019 ontvingen 320 niet-begeleide minderjarige Afghanen die Vlaamse kinderbijslag. In 2020 waren het er 613, in 2021 al 729 en in 2022 zelfs 1.301, een stijging met liefst 78%. In 2022 was bijna 70 procent (68,8%) van de 1.890 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een Groeipakket ontving Afghaan. “Ook het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gaf in zijn verslag van 2021 dat het Vlaamse Groeipakket “erg gekend blijkt te zijn onder Afghaanse jongeren” als verklaring voor het erg hoge aantal jonge Afghanen dat naar trekt”, stelt De Reuse. Uit cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken bleek trouwens dat liefst 95,8% van de niet-begeleide minderjarigen mannelijk was.

Ook het totaalbedrag dat door de Vlaamse overheid uit het Groeipakket werden toegekend aan niet-begeleide minderjarigen stijgt fors. In 2019 werd er in totaal 1.910.435,37 euro uitbetaald, in 2020 was het bedrag gestegen naar 3.074.850.37 euro, in 2021 was het verder toegenomen tot 3.485.136,37 euro en in 2022 zelfs tot 7.092.504,19 euro. Het voorbije jaar was er dus meer dan een verdubbeling van het bedrag, tegenover 2019 zelfs bijna een verviervoudiging. In 2019 ontving elke niet-begeleide minderjarige gemiddeld 3752,6 euro uit het Groeipakket. 

“Onze Vlaamse sociale voorzieningen moeten dringend minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt voor potentiële immigranten”

“Dat de uitbetaalde bedragen Groeipakket nog forser stijgen dan het aantal ontvangende niet-begeleide minderjarigen is opvallend, aangezien in juni 2022 – na jarenlange politieke druk van het Vlaams Belang – een decreet werd gestemd dat de kinderbijslagbedragen van niet-begeleide minderjarigen die al materiële steun krijgen in een opvanginstelling vermindert tot een derde”, reageert De Reuse. Volgens het antwoord van de minister zou op die manier van 1.213 minderjarigen het Groeipakket zijn aangepast. “Dit toont aan dat we onze Vlaamse sociale voorzieningen dringend minder aantrekkelijk moeten maken voor potentiële immigranten. De toekenning van het Groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nog niet erkend zijn, is veel te aantrekkelijk voor potentiële migranten, werkt massaal misbruik in de hand en moet worden afgeschaft.”

Het Vlaams Parlementslid toont zich bovendien allesbehalve tevreden met de passieve houding van de minister tegenover de federale controles die moeten waarborgen dat de personen effectief minderjarig zijn.  “Er waren eerder verontrustende signalen dat die botscans niet meer consequent worden uitgevoerd”, stelt De Reuse. “Alhoewel de minister dit aanvankelijk beloofde te controleren, antwoordt ze nu dat ‘dat ze er geen informatie over kan geven omdat de controles federaal zijn’. In 2021 bleek uit controles nochtans dat liefst 44% van de beweerde niet-begeleide minderjarigen in werkelijkheid meerderjarig was. Het is daarom uiterst belangrijk dat men grondig controleert, anders wordt de weg opengezet naar massale fraude met ons Vlaams Groeipakket.”