Persberichten
vrijdag, 26 nov 2021

VB dient voorstel in om overheid te verplichten schadelijke gevolgen van verplichte vaccins te vergoeden

Het Vlaams Belang wil een specifiek stelsel van schadevergoeding creëren voor schadelijke neveneffecten van de door de overheid verplichte en aanbevolen vaccins. “Wanneer de gemeenschap meent zich te moeten beschermen door middel van een vaccinatie, is het vanuit rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen maar logisch dat zij ook de vergoeding op zich neemt wanneer één van haar leden schade lijdt ingevolge een ongewenst neveneffect van die vaccinatie”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. Het parlementslid diende in de Kamer dan ook een voorstel van resolutie in om zulk stelsel in het leven te roepen.

De massale vaccinaties tegen bepaalde infectieziekten zoals polio, pokken of mazelen hebben ontegensprekelijk hun vruchten afgeworpen. Waar ruim een eeuw geleden nog een op de zes kinderen voor het zesde levensjaar overleed, meestal aan een infectieziekte, is dat nu een zeldzaamheid geworden.

Maar bepaalde inentingen kunnen ook schade veroorzaken. Daarom dient het Vlaams Belang – in het licht van de huidige impliciete, en voor bepaalde categorieën van mensen zoals in de zorg zelfs expliciete coronavaccinatieverplichting – in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel in om de overheid die een verplichting oplegt ook aansprakelijk te maken voor de eventuele schade die het gevolg van de vaccinatie kan zijn. Naast de verplichte vaccins in dit land (de poliovaccinatie) zijn er andere vaccinaties die weliswaar niet expliciet verplicht worden gesteld, dan toch impliciet. Zo dienen baby’s of jonge kinderen het basisvaccinatieplan te doorlopen, willen ze toegang krijgen tot crèches van bijvoorbeeld het ONE.

“Wie slachtoffer wordt van ernstige bijwerkingen door de door de overheid verplichte vaccins, moet die schade kunnen verhalen op diezelfde overheid”

“Vandaag bevinden we ons in een situatie waarbij de overheid expliciet, dan wel impliciet bepaalde inentingen verplicht stelt – niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen”, zo legt Sneppe uit. “Zo voorziet het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk een verplichte vaccinatie van werknemers die zijn blootgesteld aan diverse besmettingsrisico’s (tuberculose, hepatitis). En alhoewel die vaccins uiteraard hun nut hebben, zijn er toch steeds minimale risico’s aan verbonden.”

In een advies van december 2015 schreef het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: “Wanneer het gaat om een verplichte of door de overheid aanbevolen maatregel verdient het aanbeveling dat de wetgever de vergoeding van schadelijke neveneffecten beter zou regelen. Wanneer de gemeenschap meent zich te moeten beschermen door middel van een vaccinatie is het vanuit rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen maar logisch dat zij ook de vergoeding op zich neemt wanneer één van haar leden schade lijdt ingevolge een ongewenst neveneffect. Een specifiek stelsel van schadevergoeding zou hier welkom zijn.”

“Met ons voorstel willen we uitvoering geven aan dit advies. Wie het slachtoffer wordt van ernstige bijwerkingen door een door de overheid expliciet of impliciet verplicht vaccin, moet die schade kunnen verhalen op diezelfde overheid. Dat is niet meer dan logisch”, aldus nog Sneppe. Het Vlaams Belang wijst er ten slotte op dat wanneer deze zekerheid zou worden ingebouwd, eventuele vaccin-twijfelaars alsnog kunnen overtuigd worden om zich te laten vaccineren.