Persberichten
woensdag, 20 mrt 2024

Vlaams Belang agendeert voorstel om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken

Foto: iStock. Vlaams Belang agendeert voorstel om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken

Het Vlaams Belang legt vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een voorstel van bijzonder decreet ter stemming voor dat een wettelijk kader moet creëren voor de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen. Het voorstel werd eerder in de bevoegde parlementaire commissie al weggestemd door de andere partijen. “Ik hoop vandaag alsnog op steun te kunnen rekenen voor mijn voorstel ”, stelt hoofdindiener Chris Janssens (Vlaams Belang). “Uit onderzoeken blijkt dat de burger in dit land een groot democratisch deficit ervaart. Volksraadplegingen kunnen daaraan verhelpen.”

De Grondwet voorziet dat de gewesten volksraadplegingen kunnen organiseren. De regionale parlementen moeten daartoe enkel een voorstel van bijzonder decreet goedkeuren dat de praktische modaliteiten regelt, zoals het aantal handtekeningen van burgers dat nodig is om een volksraadpleging te kunnen afdwingen.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het beleid nog nooit zo laag is geweest. Dat is vooral een gevolg van de vaststelling van veel burgers dat het in dit land gevoerde beleid maar weinig rekening houdt met hun mening. “Diezelfde onderzoeken tonen ook aan dat de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander is van volksraadplegingen. Die geven de burger een rechtstreekse inspraak in het beleid en zouden dus een belangrijke versterking van de democratie zijn”, stelt Janssens, “Niet toevallig heeft men in Zwitserland waar een stevige traditie van volksraadplegingen bestaat ook een hoog vertrouwen in de politiek.”

“Wat is er immers beter voor een democratie dan dat mensen zich rechtstreeks kunnen uitspreken over kwesties van groot maatschappelijk belang?”

Op 11 maart legde Janssens een voorstel van bijzonder decreet ‘tot instelling van een Vlaamse volksraadpleging’ ter bespreking en stemming voor in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Maar de andere fracties stemden het voorstel weg. N-VA liet weten dat de politiek “moet luisteren naar de burger, maar zelf de knopen moet doorhakken”. Cd&v stelde “altijd al tegen volksraadplegingen te zijn geweest”. Ook Vooruit kantte zich tegen volksraadplegingen omdat “politici beslissingen moeten kunnen nemen waarvoor het draagvlak nog onvoldoende groot is”. “Open Vld bakte het echter het bruinst”, zegt Janssens. “Willem-Frederik Schiltz bestempelde volksraadplegingen als “volksverlakkerij”. Op mijn opmerking dat zijn eigen Open Vld vroeger wel steeds pleitte voor volksraadplegingen, antwoordde hij doodleuk dat de inzichten bij Open Vld “gerijpt waren”.”

“Het lijkt erop dat er bij de andere partijen angst is voor volksraadplegingen die zouden kunnen aantonen dat er een grote kloof gaapt tussen het gevoerde beleid en de mening van de burger”, stelt Janssens vast. “Ik hoop dat de andere partijen vandaag alsnog uiting geven van enige democratische reflex en mijn voorstel vandaag goedkeuren. Wat is er immers beter voor een democratie dan dat mensen zich rechtstreeks kunnen uitspreken over kwesties van groot maatschappelijk belang?”