Persberichten
woensdag, 21 apr 2021

Vlaams Belang dient motie in tot onderzoek Rekenhof naar subsidiebeleid Vlaamse regering

Met de affaire El Kaouakibi werd duidelijk hoezeer het subsidiebeleid in dit land ontspoord is. De voorbije maanden klaagde het Vlaams Belang in diverse parlementaire commissies al de vele niet transparante subsidiestromen aan, net als het gebrek aan controle erop. Het Vlaams Belang stelt al lang vast dat er veel Vlaams belastinggeld wegvloeit naar schimmige projecten en vzw’s met vaak een linkse en multiculturele agenda. Het Vlaams Belang laat vandaag daarom op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een motie agenderen die het Rekenhof het subsidiebeleid van de Vlaamse regering moet laten onderzoeken. Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch zal de motie toelichten.

In 2021 wordt voor 13,3 miljard euro aan subsidies gespendeerd, of bijna een derde van de totale Vlaamse begroting. Volgens het Vlaams Belang is er dringend nood aan een externe en onafhankelijke doorlichting van het subsidiebeleid van de Vlaamse regering. Volgens het Vlaams Belang is dit beleid immers allesbehalve transparant, wat nogmaals bewezen wordt door de affaire El Kaouakibi. “In veel domeinen vloeien er subsidies naar vzw’s die zelfs de volksvertegenwoordigers alleen maar via parlementaire vragen te weten kunnen komen. Nochtans heeft de burger recht op openheid over de inzet van publieke middelen”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Dit is zelfs een kerntaak van de Vlaamse regering.” Daarnaast wordt ook de samenhang van subsidies tussen de verschillende overheden - lokaal, regionaal en federaal - duidelijk onvoldoende in kaart gebracht.

“Een onderzoek door het Rekenhof naar de subsidieprocedures kan inefficiënte inzet van overheidsmiddelen en misbruik helpen voorkomen”

“Onze motie vraagt een onderzoek door het Rekenhof naar de doelmatigheid van de inzet van subsidies als beleidsinstrument”, aldus nog Van dermeersch. Concreet vraagt het Vlaams Belang met de motie aan het Rekenhof om de toekenningsprocedure van subsidieverstrekking te evalueren en de legitimatie van de Vlaamse overheid in het verstrekken van subsidies te onderzoeken aan de hand van de beleidsdoelstellingen. “Daarnaast vragen we ook om de criteria voor de evaluatie van gesubsidieerde programma´s onder de loep te nemen”, vervolgt Van dermeersch. De onderzoekconclusies dienen dan aangewend te worden om het subsidiebeleid te verbeteren en vanzelfsprekend ook de gevaren van misbruik en inefficiënte inzet van overheidsmiddelen tegen te gaan.

Tot slot stelt de motie dat de kwaliteit van het subsidiebeleid per departement moet worden geëvalueerd en dat er per departement een doorlichting moet worden uitgevoerd naar toegekende subsidies. “In februari bestempelde minister-president Jan Jambon een protestactie van het Vlaams Belang aan zijn kabinet tegen de vzw-subsidiëring nog ‘voorbarig en goedkoop’. Hopelijk hebben de regeringspartijen intussen hun les geleerd en zijn ze nu wel bereid in te stemmen met het door het Vlaams Belang gewenste onafhankelijke onderzoek”, aldus Van dermeersch.