Nieuws
woensdag, 02 mei 2018

Vlaams Belang dringt er bij N-VA op aan het voorstel aan te passen

Vandaag wordt in de Kamercommissie van het Reglement onder meer een voorstel tot herziening van het reglement van de Kamer behandeld waarmee het petitierecht wordt ingevoerd als zogezegd volwaardig burgerinitiatief.

Het Vlaams Belang is uiteraard van oordeel dat elke stap die de burger meer inspraak in het beleid geeft een stap in de goede richting is, ook al wil de partij veel verder gaan door het invoeren van het bindend referendum.

Wat voor het Vlaams Belang echter onaanvaardbaar is, is dat dit voorstel het petitierecht beperkt door te stellen dat een petitie enkel geldig is wanneer zij een minimaal aantal handtekeningen uit de drie gewesten heeft bekomen. Er moeten minstens 14.500 Vlamingen, 2.500 Brusselaars en 8.000 Walen mee ondertekend hebben om een petitie geldig te laten zijn. Dit is natuurlijk een bepaling in de beste Belgische traditie, die als enig doel heeft om de Vlaamse meerderheid in dit land te muilkorven en communautair gevoelige onderwerpen van het petitierecht uit te sluiten. Hiermee wordt het in de praktijk immers onmogelijk gemaakt om bijvoorbeeld een petitie in te dienen over de splitsing van de sociale zekerheid of over het stopzetten van de jaarlijkse miljardengeldstroom van Vlaanderen naar Wallonië aangezien het zich laat raden dat men daarvoor zo goed als geen Waalse handtekeningen zal kunnen vinden. Zulk een nieuwe Belgische grendel om de Vlaamse meerderheid af te blokken is dan ook absoluut onaanvaardbaar voor elke Vlaams-nationalist en het is dan ook onbegrijpelijk dat dit voorstel mee de handtekening draagt van de N-VA’er Brecht Vermeulen.

Het voorstel is ook in een ander opzicht onaanvaardbaar, in die zin dat het petitierecht wordt opengesteld voor “burgers die hun woonplaats in België” hebben. Aangezien deze formulering verder in het vage wordt gelaten, betekent dit in de praktijk wellicht dat ook vreemdelingen die in België gedomicilieerd zijn, hieraan kunnen participeren. Voor het Vlaams Belang dient het recht tot politiek handelen en beslissen echter te worden voorbehouden tot wie over de Belgische nationaliteit beschikt. Bovendien worden hiermee ook de talrijke Belgen die in het buitenland verblijven van het petitierecht uitgesloten, wat volkomen contradictorisch is met het feit dat men deze burgers de jongste jaren op zowat alle niveaus juist het stemrecht heeft toegekend.

Het Vlaams Belang dient vandaag dan ook bij monde van fractieleider Barbara Pas twee tekstwijzigingen in om dit voorstel bij te sturen. Een petitie moet geldig zijn vanaf het moment dat zij 25.000 handtekeningen heeft gekregen, ongeacht uit welk gewest deze afkomstig zijn. En het petitierecht moet beperkt blijven tot Belgen, met inbegrip evenwel van de Belgen die in het buitenland verblijven.