Nieuws
dinsdag, 24 jan 2023

Jambon blijft subsidies strooien naar linkse vzw’s die lezing Filip Dewinter wilden verhinderen

De vzw’s KifKif, Hart boven Hard en Labo die geprobeerd hebben om een lezing van Filip Dewinter aan de UGent te verhinderen, hebben volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) niets verkeerd gedaan en hij zal hen hun werkingssubsidies dan ook niet ontnemen, noch hen daarover aanspreken. Dit blijkt uit zijn antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. “Organisaties die een democratisch verkozen politicus het spreken willen beletten, schenden nochtans de erkenningsvoorwaarde die bepaalt dat zij de principes van democratie en mensenrechten moeten toepassen in de werking”, aldus Brusselmans. “Het lijkt mij dan ook logisch dat de Vlaamse Regering geen activistische clubjes subsidieert die democratisch verkozen politici het spreken willen beletten.” 

Op 1 december vond er een door de studentenvereniging KVHV georganiseerde lezing van Vlaams Parlementslid Filip Dewinter plaats aan de UGent. Tegen deze spreekbeurt werden verschillende acties georganiseerd om de universitaire instanties onder druk te zetten om ze te annuleren, een eis waarop het universiteitsbestuur gelukkig niet inging. Linkse actievoerders probeerden echter alsnog door intimidatie en bruut geweld de lezing te verhinderen. Opvallend was dat ook diverse in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse Regering gesubsidieerde vzw’s mee de oproep ondersteunden om de lezing te verbieden. Op de lijst van de organisaties die opriepen om de lezing te annuleren, stond bijvoorbeeld KifKif dat jaarlijks 265.016,12 euro subsidie ontvangt. De Vrienden van Hart boven Hard, die eveneens de oproep ondersteunden, ontvangen jaarlijks 172.500,00 euro. Een andere organisatie die opriep tot annulatie van de lezing was vzw Labo dat jaarlijks voor 183.216,72 euro steun ontvangt.

“Deze organisaties hebben manifest de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens geschonden”

“Door op te roepen tot discriminatie inzake de toepassing van een fundamenteel mensenrecht - het recht op vrije meningsuiting - schenden deze gesubsidieerde organisaties manifest een in het decreet op het sociaal-volwassenenwerk opgenomen verplichting”, zegt Brusselmans. “Artikel 48 van dat decreet bepaalt immers dat elke organisatie die op grond van dit decreet een subsidie ontvangt “de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) toepast in de werking. Het lijkt mij dan ook logisch dat de Vlaamse Regering geen activistische clubjes subsidieert die democratisch verkozen politici het spreken willen beletten.”

Hetzelfde artikel 48 bepaalt dat de subsidie van een sociaal-culturele volwassenenorganisatie kan worden stopgezet, verminderd of teruggevorderd als aan een of meerdere van de verplichtingen niet is voldaan. “De houding en acties van deze organisaties staan haaks op de doelstelling van sociaal-cultureel volwassenenwerk”, aldus Brusselmans. “Organisaties die een verkozen politicus het spreken willen beletten, streven niet naar een samenleving waarin democratie centraal staat.”

Minister-president Jan Jambon zei in zijn antwoord op de vragen van Brusselmans echter dat er volgens hem geen schending van de principes en de regels van de democratie en het EVRM aan de orde is, zonder daarover meer uitleg te verschaffen. “Daardoor is er ook geen procedure opgestart tot stopzetting, vermindering of terugvordering van de subsidies van de organisaties in kwestie”, besluit Brusselmans. “Net zoals bij de besparingen op cultuur weigert Jambon om zijn tanden te laten zien en blijft hij extreemlinkse en openlijk antidemocratische activistische clubjes verder subsidiëren.”