Programma

In dit land is elk probleem ‘communautair’. Over zowat elk thema houden Vlamingen en Franstaligen er verschillende opvattingen op na. De taalgrens is in feite ook een politieke, sociale, juridische en culturele grens. Het gevolg is dat er ofwel niet wordt beslist, te laat wordt beslist of beslissingen worden genomen waarvoor de Vlamingen niet hebben gekozen. Bovendien stroomt elk jaar miljarden euro vanuit Vlaanderen naar Wallonië, zonder enige voorwaarde of tegenprestatie, en zonder dat daar merkbare sociale en economische verbeteringen tegenover staan. Wij gaan ervan uit dat de Vlamingen recht hebben op een beleid dat Vlaams geld in Vlaamse handen houdt

en dat is afgestemd op de eigen voorkeuren, noden en behoeften. Daarom kiezen wij resoluut en ondubbelzinnig voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Uiteraard zijn wij gewonnen voor goed nabuurschap met Wallonië. Maar dat kan best als gelijkwaardige partners na de ontbinding van België.

Het Vlaams Belang is een uitgesproken pro-Europese partij. Europa is immers de bakermat van onze beschaving en samenwerking binnen Europa heeft ons vrede, voorspoed en welvaart gebracht. De Europese Unie zoals we die vandaag kennen, evolueert echter steeds meer naar een Europese superstaat, die steeds meer ingrijpt in de bevoegdheden van de lidstaten en daarbij niet zelden ingaat tegen de democratische beslissingen van de Europese volkeren. Het Vlaams Belang wil de evolutie naar een EU-superstaat een halt toeroepen. Wij pleiten immers niet voor de ontbinding van België om het te vervangen door een ‘België in het groot’, waarin een onafhankelijk Vlaanderen slechts een provincie zal zijn. Om een peperdure en onwerkbare euro in stand te houden, verwerd de EU tot een transferunie naar Belgisch model. Naast de melkkoe van België en Wallonië wordt Vlaanderen nu ook miljardenleverancier van de EU en verschillende Zuid-Europese landen. De bestaande euro moet daarom worden opgedoekt en vervangen door een gezonde muntunie bestaande uit Europese landen met een gelijkaardige economische achtergrond.

Het Verdrag van Schengen is in de praktijk verworden tot een vrijgeleide voor illegale immigratie, sociaal toerisme en grensoverschrijdend banditisme. Lidstaten moeten opnieuw hun grenzen kunnen controleren en moeten zélf kunnen bepalen wie zich onder welke voorwaarden in het land kan vestigen. Turkije is geen Europees land en hoort dus niet thuis in de EU.

De immigratie naar dit land is onverminderd blijven toenemen en heeft ondertussen een onhoudbaar niveau bereikt. De integratie van ingeweken vreemdelingen verloopt daardoor almaar moeizamer en zet ons sociaal systeem steeds zwaarder onder druk. De massale instroom heeft bovendien ook zorgwekkende gevolgen op het vlak van (sociale) huisvesting, mobiliteit en onderwijs. En dan hebben we het nog niet over de toenemende druk op de open ruimte en de verder escalerende samenlevingsproblemen. Wij willen dat de Vlamingen zich opnieuw blijven thuis voelen in eigen land. Daarom pleiten wij voor een ernstige verstrakking van het immigratiebeleid. De bestaande regels inzake gezinshereniging moeten worden aangescherpt. Afgewezen asielzoekers, illegalen en criminele vreemdelingen moeten effectief naar hun landen van herkomst worden gerepatrieerd. Vreemdelingen die zich legaal in Vlaanderen hebben gevestigd, moeten zich aan onze manier van samenleven aanpassen, niet omgekeerd. Zij die dit niet kunnen of willen, moeten worden aangemoedigd terug te keren. Iedereen is van de wereld. Vlaanderen is van ons.

Veiligheid is een elementair mensenrecht dat door de overheid moet worden gewaarborgd. Over de oorzaken van de criminaliteit kan nog lang gediscussieerd worden. Eén zaak kan echter niet langer ter discussie staan: de onveiligheid in onze straten moet nú een halt worden toegeroepen.

De zachte aanpak heeft alleen maar harde criminaliteit opgeleverd. Daarom pleiten wij voor een kordate aanpak en een viersporenbeleid van preventie, snelle reactie, alternatieve en effectieve straffen. Er moet een einde komen aan de feitelijke straffeloosheid. Straffen moeten effectief worden uitgevoerd en de gevangeniscapaciteit verhoogd. Criminele vreemdelingen moeten hun straf uitzitten in hun land van herkomst. Er moet werk gemaakt worden van een volwaardig jeugdsanctierecht: wie oud genoeg is om misdrijven te plegen, is ook oud genoeg om voor zijn wandaden bestraft te worden. De wet waardoor rijke criminelen hun straf kunnen afkopen, moet afgeschaft worden. Om het ‘crimineel toerisme’ aan banden te leggen, moet zo nodig overgegaan worden tot het invoeren van gerichte grenscontroles. In hun dagelijkse strijd tegen de criminaliteit moeten de politiediensten kunnen rekenen op meer middelen.

Vlaanderen is nog altijd een van de meest welvarende regio’s ter wereld. Onder de schone statistieken schuilt echter nog een andere waarheid, en die luidt dat er in Vlaanderen nog heel wat (verdoken) armoede en miserie bestaat. Er is en blijft in Vlaanderen echter nood aan een sterk uitgebouwde en goed georganiseerde sociale zekerheid. Een systeem dat voorziet in een efficiënt opvangnet voor diegenen die om ernstige redenen niet aan het economisch proces kunnen bijdragen. En uiteraard ook een systeem dat diegenen die er 40 jaar lang hebben toe bijgedragen een volwaardig pensioen garandeert. Het Vlaams Belang kiest voluit voor een Vlaamse sociale zekerheid die én zeker én sociaal én Vlaams is. Een eigen zorgnet, iets van ons en iets voor ons. Solidariteit is immers het tastbaar resultaat van samenhorigheid. Je moet weten met wie je solidair bent en waarom, anders wordt het staatsdiefstal. Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om een stevige Vlaamse sociale zekerheid te financieren. Niet om de bodemloze putten van de nv België te vullen. Niet om het OCMW van de halve planeet te spelen.

Het spreekt voor zich dat men geen sociaal paradijs kan bouwen op een economisch kerkhof. Vooraleer de koek kan verdeeld worden, moet hij worden gebakken. Het Vlaams Belang pleit voor een beleid dat volop inzet op innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de eigen economie/industrie maximale ontplooiingskansen biedt en de aantrekkelijkheid van Vlaanderen voor (buitenlandse) investeerders verhoogt. Dat kan door lagere lasten, eenvoudige en transparante regelgeving, meer rechtszekerheid en minder administratieve druk. Om de welvaart en het welzijn voor de komende generaties te garanderen, moet Vlaanderen bovendien ook op economisch vlak weg uit het Belgische keurslijf. Een zelfstandig Vlaanderen zal eindelijk een sociaaleconomisch beleid kunnen voeren dat afgestemd is op de eigen, specifieke noden en behoeften.

 

Download hier het programma

TOP